Instalaţia de generare a aburului

Steam generating plant

Steam generating plant

1. Căldare auxiliară
2. Căldare recuperatoare
3. Încălzitor pentru apa de alimentare
4. Apa tehnică de răcire a motorului
5. Colector de apă în circuitul primar
6. Colector de abur în circuitul secundar
7. Circuitul secundar
8. Pompa de compensă
9. De la tancul de apă distilată de compensă
10. Supraîncălzitor
11. Abur spre consumatori
12. Serpentină de încălzire pentru menţinerea căldării în stare de aşteptare.
13. La başa caldă
14. Alimentare de la başa caldă
15. Registru de fum
16. Pompa de apă principală
17. Pompa de apă secundară
18. Pompa de circulaţie (auxiliară)
19. Aer de la ventilatoare
 

1. Donkey boiler
2. Exhaust gas boiler
3. Feed water heater
4. Engine cooling fresh water
5. Primary boiler water drum
6. Primary boiler steam drum
7 Secondary boiler
8. Make-up pump
9. From distilled make-up water tank
10. Superheater
11. Steam to services
12. Steam heating coil for keeping boiler on stand-by condition 
13. To hot weel
14. Feed from hot weel
15. Damper
16. First feed water pump
17. Secondary feed water pump
18. Circulation pump (auxiliary pump)
19. Air from fans 

Instalaţia de generare a aburului este constituită din: o căldare recuperatoare cu două pompe de circulaţie a apei în căldare, două căldări auxiliare cu două pompe de alimentare cu apă, o pompă auxiliară de alimentare cu apă, un încălzitor de apă de alimentare, o pompă de compensă apă pentru căldare, două pompe pentru arzătoarele de combustibil, două ventilatoare pentru tirajul artificial.

The steam generating plant consists of: one exhaust-gas boiler with two boiler water circulating pumps, and two donkey boilers with two feed water pumps, one auxiliary feed water pump, one feed water heater, one boiler water make-up pump, two fuel oil burning pump, two forced draft fans and other necessary equipment.

Căldarea recuperatoare funcţio-nează împreună cu unul din tamburii secundari ai căldărilor auxiliare şi o pompă de circulaţie apă în căldare şi furnizează abur necesar pentru serviciul pe navă în serviciul maritim normal, când căldarea este încălzită cu gazele reziduale de la motorul principal.

The exhaust-gas boiler is operated in combination with one of the secondary drums of the donkey boilers and one boiler water circulating pump, and supplies steam required for the ship’s service at normal sea service, when the boiler is heated with the exhaust gas of the main engine.

Conectarea este făcută astfel încât să se poată realiza funcţionarea simultană a căldării recuperatoare (funcţionând încălzită cu gaze evacuate) şi căldarea auxiliară (încălzită prin arderea combustibilului).

The arrangement is made so that the simultaneous operation of the exhaust boiler (operated with exhaust gas heating) and the donkey boiler (being oil fired) can be carried out.

Căldarea recuperatoare poate funcţiona folosind tamburul secundar al căldării auxiliare fără ca circuitul fierbător primar să fie aprins.

The exhaust-gas boiler can operate using the secondary drum of the donkey boiler without the primary boiler being burned.

Capacitatea căldării auxiliare este astfel calculată spre a fi capabilă să furnizeze abur pentru serviciul tancurilor pe mare şi operaţiunii de descărcare marfă, folosind trei pompe de marfă, în port.

The donkey boiler’s capacity is calculated to be capable of supplying steam for tanker service at sea and for cargo oil discharging operation using three cargo oil pumps in port.

Căldarea recuperatoare

Suprafaţa de încălzire a căldării recuperatoare este formată din colaci în spirale pătrate. Aceşti colaci sunt aranjaţi între colectoarele de intrare şi ieşire şi fixate cu flanşe pentru a fi înlocuite cu uşurinţă.

Exhaust-gas boiler

The heating surface of the exhaust- gas boiler is composed of heating coils in square spirals. These coils are arranged between the inlet and outlet headers and fixed with flanges to the headers in order to be replaced easily.

Mantaua căldării este bine izolată şi echipată cu uşi pentru uşurarea înlocuirii, inspectării şi curăţării colacilor.

The boiler casing is well insulated and equipped with doors for convenience of removal, inspection and cleaning of the coils.

La căldarea recuperatoare sunt prevăzute dispozitive de suflare a funinginii, de tipul cu abur operate manual.

On the exhaust-gas boiler soot-blowing devices of manually operated steam blow type are provided.

Registrul de ocolire încorporat este prevăzut pentru a creşte sau descreşte vaporizarea în căldarea recuperatoare când cererea de abur este redusă.

The built-in by-pass damper is provided to decrease the evaporation of the exhaust-gas boiler when the steam demand is reduced.

Pentru căldarea recuperatoare este prevăzut o instalaţie de circulaţie a apei în căldare cu două pompe de circulaţie apă în căldare.

For the boiler there is a boiler water circulating system with two boiler water circulating pumps.

Capacitatea fiecărei pompe este calculată pentru vaporizarea maximă când motorul principal este utilizat la puterea maxima continuă iar una din ele este de rezervă.

Each pump capacity is calculated for maximal evaporation when the main engine is operating at the maximal continuous output and one of them serves as stand-by.

Pompa este folosită pentru circulaţia forţată a apei din tamburul secundar al căldării auxiliare prin căldarea recuperatoare, astfel încât aburul este separat de amestecul reîntors în mai sus amintitul.

The pump is used to force-circulate the boiler water into the secondary drum of the donkey boiler through the exhaust-gas boiler so that the steam is separated from the mixture returned into above mentioned.

Căldările auxiliare

Fiecare căldare cu dublă vaporizare consta dintr-un circuit fierbător primar, un circuit fierbător secundar, un supraîncălzitor şi un încălzitor de aer cu gaz.

Donkey boilers

Each double evaporation boiler consists of a primary boiler, a secondary boiler, a superheater and a gas air-heater.

Circuitul fierbător primar este o căldare acvatubulară de înaltă presiune şi folosită în exclusivitate pentru încălzirea circuitului fierbător secundar în circuit închis. Nici o impuritate petrolieră sau piatră de cazan nu este amestecată în circuitul primar. 

The primary boiler is a high-pressure two-drum water-tube boiler and it is used exclusively for heating of the secondary boiler in the closed cycle. No impurities of oil and scale are mixed in the primary system.

O serpentină de încălzire, ce primeşte, pe mare, abur de la circuitul fierbător secundar, este prevăzută în colectorul de apă al circuitului fierbător primar pentru a ţine căldarea caldă, astfel încât este posibilă punerea rapidă a căldării în stare normală de generare a aburului după aprinderea combustibilului.

A heating coil is provided in the water drum of the primary boiler to keep the primary boiler warm, receiving steam from the secondary boiler at sea, so that it is carried out to put the boiler quickly in normal steaming condition after firing oil.

Circuitul fierbător secundar este folosit pentru generarea aburului pentru utilizare curentă în diferite scopuri.

The secondary boiler is for generating steam for actual use of various purposes.

Lângă tamburul secundar este folosit un separator de abur pentru amestecul de apă-abur reîntors de la căldarea recuperatoare.

Beside secondary drum, a steam separator for the steam-water mixture returned from the exhaust-gas boiler is used.

Instalaţia de alimentare cu apă

Pentru căldările auxiliare sunt prevăzute instalaţia de alimentare cu apă a tamburului secundar, instalaţia de compensă apă distilată pentru circuitul fierbător primar şi instalaţia combinată de alimentare. 

Feed water system

For donkey boilers boiler a feed water system for secondary drum, a make up distilled water system for the primary boiler and boiler compound feeding system are provided.

Instalaţia de alimentare cu apă a tamburului secundar are două pompe pentru apa de alimentare, un încălzitor pentru apa de alimentare, un tanc pentru condensat şi tot echipamentul necesar.

The secondary drum feed system has two feed water pumps, one auxiliary feed pump, one feed water heater, one cascade tank, and all the necessary equipment.

Apa de alimentare este introdusă în tamburul secundar, automat reglat, de către regulatorul automat de apă de alimentare prin încălzitorul de apă de alimentare de către oricare din pompe cealaltă pompă este de rezervă.

The feed water is fed to the secondary drum under automatic regulation by feed water regulators through the feed water heater by either one off the feed pump; the other pump is on stand-by.

Când căldarea recuperatoare este folosită în serviciul maritim normal pompa auxiliară acţionată electric pentru apa de alimentare este folosită pentru aceasta.

When the exhaust gas boiler is operated in normal sea service the auxiliary feed water pump of electric motor driven type is used for this service.

Compensarea apei distilate în circuitul primar este efectuată de o pompă de compensă acţionată electric din tancul de compensă.

The make-up of the distilled water to the primary boiler is performed by an electric motor driven make-up pump from the distilled make-up water tank.

Încălzitorul de apă are capacitatea de a încălzi cantitatea de apă de alimentare necesară pentru ambele căldări la vaporizarea nominală de la 60°C la 100°C când furnizează abur maşinilor auxiliare acţionate cu abur.

The feed water heater has the capacity to heat the amount of feed water for both boilers at the rating evaporation from 60°C to 100°C when supplying exhaust steam to the steam driven auxiliaries.

Instalaţia arzătoarelor de combustibil

Instalaţia arzătoarelor de combustibil la căldările auxiliare este alcătuită din: două pompe pentru combustibilul de ars, filtre de tip duplex cu comutaţie pe aspiraţie şi refulare şi alt echipament necesar.

The oil burning system

The fuel oil burning system for donkey boilers consists of: two fuel oil burning pumps, duplex change over type suction and delivery strainers and other necessary equipment.

Pompa de combustibil acţionată de un motor cu două viteze aspiră din tancul de decantare motorină şi refulează în tubulatura din faţa fiecărui arzător printr-un filtru dublu.

The two-speed motor driven fuel oil burning pump draws oil from the diesel oil settling tank and discharges it to the burner manifold on each boiler front via duplex strainer.

Instalaţia este prevăzută cu o tubulatură de retur pentru combustibil şi tubulatură de suprapresiune de la valvula regulatoare de presiune.

The plant is provided with a return oil line for burners and fuel oil relief line from the pressure regulating valve.

Fiecare din pompele de combustibil pentru arzătoare are o capacitate calculată pentru a servi ambele căldări funcţionând la debitul maxim cealaltă fiind de rezervă.

Each of the fuel oil burning pumps has a capacity calculated to serve both boilers when operated at maximal rating, and the other unit serving as a stand-by.

Pe tubulatura de alimentare a căldărilor auxiliare este prevăzută un debitmetru pentru combustibil.

On the supply line to the donkey boilers one fuel oil flow is provided.

Instalaţia de tiraj artificial

Două seturi de ventilatoare cu motor orizontal pentru tirajul artificial sunt prevăzute în camera căldărilor astfel încât fiecare ventilator poate furniza aer pentru ardere către fiecare căldare la vaporizarea maximă.

The forced draft system

Two sets of horizontal motor driven forced draft fans are provided on boiler space so that each fan can supply the combustion air to each boiler at maximum evaporation.

Ventilatorul aspiră aer cald din camera căldărilor şi refulează în focarele căldărilor prin încălzitoarele de aer.

The fan draws hot air from the boiler space and delivers it to the boiler furnace through air heaters.

Canalul de aer este confecţionat din plăci de oţel şi este bine rigidizat cu colţare de rigidizare pentru a preveni deformarea sau strâmbarea în timpul funcţionării.

The air duct is made of steel plates and well braced with angle stiffeners to prevent warping or distortion during operation.

Între canalul fiecărei căldări este prevăzută o interconectare cu registru de obturare astfel încât fiecare ventilator poate furniza aer către fiecare căldare sau spre ambele căldări.

Between each boiler duct an interconnection with cut-out damper is provided so that either fan can supply air to either boiler or to both boilers.

Aerul necesar arderii este reglat automat prin sistemul CAA (Controlul Automat al Arderii) sau manual, numai în caz de urgenţă cu valvula de intrare cu care este echipat fiecare ventilator pentru tirajul artificial, în situaţia când un ventilator serveşte ambele căldări.

The combustion air is regulated automatically by ACC (Automatically Combustion Control) system or manually, but only for emergency cases by the inlet vane each forced draft fan, is provided with, in case of one fan serving both boilers.