Instalaţia de separare

Separation System

Separation System

1. Separator centrifugal
2. Bloc electrovalvă, apă
3. Buton pentru oprirea de urgenţă
4. Unitate de control
5. Bloc electrovalvă, aer
6. Furtun flexibil
7. Debitmetru
8. Presostat maximal
9. Presostat minimal
10. Manometru
11. Valvulă de reglare
12. Valvulă cu trei căi
13. Termometru
14. Starter
15. Tanc apă tehnologică
16. Pompă hidrocarbură separată
17. Regulator debit
18. Instalaţia de încălzire hidrocarbură 

1. Centrifuge (separator)
2. Solenoid valve block, water
3. Emergency stop push-button
4. Control unit
5. Solenoid valve block, air
6. Flexible hose
7. Flow indicator
8. High pressure switch
9. Low pressure switch
10. Pressure indicator
11. Regulating valve
12. Three-way valve
13. Temperature indicator
14. Starter
15. Operating water tank
16. Separate oil feed pump
17. Flow switch
18. Oil heating system 

Intrări şi ieşiri:
A. Intrare hidrocarbură neseparată
B. Ieşire hidrocarbură separată
C. Recirculare hidrocarbură
D. Aer comprimat
E. Apă tehnică
F. Ieşirea de evacuare reziduuri
G. Scurgere carcasă cupă
H. Ieşire apă separată 

Flow in- and outlets
A. Oil inlet
B. Clean oil outlet
C. Oil recirculation
D. Compressed air
E. Fresh water
F. Sludge discharge outlet
G. Bowl casing drain
H. Water outlet  

Purificarea combustibililor

Combustibili furnizaţi drept “combustibili diesel marini” de tipurile uşor, mediu şi greu sunt în general amestecuri de hidrocarburi sau hidrocarburi reziduale de distilare. În funcţie de origine combustibilul poate conţine impurităţi şi precipitaţi absorbiţi în timpul stocării sau transportului sau care sunt inerent în combustibil.

Purification of Fuel Oils

Fuels supplied as “marine diesel oils” of the light, medium and heavy types are generally mixtures of oils or residual oils from distillation. According to its origin the oil may contain impurities and precipitates absorbed during storage or transport or which are inherent in the oil.

Aceste impurităţi în combustibili pot avea următoarele efecte: uzura pronunţată a injectoarelor, pompelor de injecţie, cămăşilor de cilindrii şi pistoanelor, producerea de neetanşeităţi ale valvelor, cementare şi răcire insuficientă, ardere necorespunzătoare.

These impurities in the oil may have the following effects: severe wear on injection nozzles, fuel pumps, cylinder liners and pistons, valve leakage, carbonization and poor cooling, inadequate combustion.

Purificarea combustibilului oferă următoarele avantaje:

The purification of fuel oils offers the following advantages:

- arderea optimă a combustibililor curaţi

- optimum combustion of purified fuels

- reducerea uzurii în cilindrii, pistoane, jicloare, pompe de injecţie etc.

- reduction in wear on cylinders, pistons, jets, feed pumps etc.

- se pot folosi de asemenea combustibili de slabă calitate

- poor quality oils may also be used

- prevenirea încrustarea şi griparea pieselor importante

- prevention of encrustation and seizure of important parts

- prevenirea avarilor nedorite

- prevention of undesirable breakdowns

Purificarea uleiului

În timpul funcţionării uleiul unităţilor de propulsie mari, fie motoare diesel sau turbine, sunt în mod constant contaminaţi. Toate părţile aflate în mişcare de rotaţie sau părţile alunecătoare răspândesc impurităţi metalice. Împreună cu praf, condens şi produse de descompunere , acestea sunt depozitate în baia carterului. Uleiurile oricum conţin acizi care împreună cu materiile străine ce acţionează precum catalizatori pot cauza îmbătrânirea prematură a uleiului. Separarea centrifugală previne acest proces şi durata de utilizare a uleiurilor este prelungită considerabil.

Purification of Lubricating Oil

During operation the lubricating oils of large propulsion units, whether diesel engines or turbines, are constantly being contaminated. All rotating or sliding parts shed metallic impurities. Together with dust, condensation and products of decomposition, these are deposited in the sump. Oils may, however, contain certain acids which together with foreign matter acting as a catalyst may cause premature aging of the oil. Centrifuging prevents this process and the life of the oils is considerably prolonged.

În cazul motoarelor diesel, în special motoarelor de tipul cu piston concav, reziduurile din urma arderii şi materialele incombustibile din cilindru pătrund de asemenea, în carter. Reziduurile sulfuroase şi produsele de descompunere din combustibil combinate cu vaporii de apă, un alt produs în urma arderii în cilindru, şi după condensare, formează apa acidă care poate cauza avarieri serioase lagărelor, pistoanelor şi cilindrilor.

With diesel engines, especially trunk-type piston engines, combustion residues and incombustible materials from the cylinder also penetrate into the crank chamber. Sulphurous residues and decomposition products of the fuel oil combine with the water vapour, another product of the combustion in the cylinder and, after condensation, form acid water which may cause serious damage to bearings, pistons and cylinders.

În cazul motoarelor diesel mari pot apărea scurgeri în cămăşile cilindrilor şi pistoanelor răcite cu apă. Separatoarele a protejat adesea motoarele principale împotriva defecţiunilor altfel inevitabile. Pe lângă impurităţile datorate particulelor metalice, apa care a pătruns în instalaţia de ungere trebuie eliminată complet spre a preveni îmbătrânirea prematură a uleiului.

With large diesel engines leaks in the cylinder liners and on water-cooled pistons may occur. Separators have often protected main engines from otherwise unavoidable damage. In addition to impurities due to particles of metal, water that has penetrated into the lubricating system must also be entirely eliminated in order to prevent premature aging of the oil.

Purificarea uleiului oferă următoarele avantaje:

The purification of lubricating oils offers the following advantages:

- înlăturarea amănunţită a noroiului şi apei chiar din uleiurile pentru regimuri grele

- thoroughly removal of dirt and water – even with heavy-duty oils

- economii apreciabile de ulei la toate tipurile de motoare

- appreciable savings of lubricating oils on all engines

- uzura scăzută a lagărelor la motoarele diesel şi turbine

- low bearing wear on diesel engines and turbines

- prevenirea întreruperilor nedorite

- prevention of undesirable breakdowns

- prelungirea substanţială a duratei de utilizare a uleiurilor

- substantially longer service life of the lube oil.

Demineralizarea uleiurilor pentru
turbinele cu gaz

Câteva din elementele infime dăunătoare ca de exemplu vanadiul, sodiul, potasiul şi calciul pătrund la înalte temperaturi duc la coroziune în turbină sau cauzează depuneri pronunţate pe lamele. Spre a preveni distrugerile costisitoare rezultând din asemenea defecţiuni, combustibilii turbinelor cu gaz sunt demineralizaţi în instalaţii de spălare. Aici, proporţiile de elemente dăunătoare infime solubile în apă precum sodiul, potasiul şi calciul sunt reduse la valorile specificate de producători şi acţiunea corozivă a vanadiului este eliminată prin adăugare de magneziu.

Demineralization of Fuel Oil
for Gas Turbines

Some of the harmful trace elements such as for example vanadium, sodium, potassium and calcium lead at high temperatures to corrosion in the turbine or cause pronounced deposits on blades. To prevent costly failures resulting from such damage, gas turbine fuel oils with high mineral contents are demineralized in washing systems. Here, the proportions of harmful water soluble trace elements such as sodium, potassium and calcium are reduced to the values specified by the gas turbine manufacturer and the corrosive action of the oil soluble vanadium is eliminated by the addition of magnesium.

Termeni folosiți

Pentru a înţelege funcţionarea separatorului centrifugal trebuie cunoscuţi câţiva termeni:

Used Terms

To understand the operation of the centrifuge some terms should be known:

Hidrocarbură: Aici ulei sau combustibil. 

Oil: Here either lubricating oil or fuel oil.

Reziduuri: Contaminanţii separaţi şi emulsiile grele apă/hidrocarbură.

Sludge: Separated contaminants and heavy water/oil emulsion.

Descărcarea reziduurilor: Evacuarea nămolului din cupa separatorului.

Sludge discharge: Ejection of sludge from separator bowl.

Debitul: Combustibilul introdus în separator. Exprimat în m3/h sau l/h.

Throughput: Oil feed to separator. Expressed in m3/h or l/h.

Suprafaţa de separare apă/hidrocarbură: stratul mărginitor între faza apei (la exterior) şi faza hidrocarbură (la interior) în cupa separatorului. 

Oil/water interface: Boundary layer between the water phase (outer) and the oil phase (Inner) in a separator bowl.

Suprafaţa de separare apă/hidrocarbură: stratul mărginitor între faza apei (la exterior) şi faza hidrocarbură (la interior) în cupa separatorului.

Oil/water interface: Boundary layer between the water phase (outer) and the oil phase (Inner) in a separator bowl.

Garnitura de apă: Apa din spaţiul de reziduuri al cupei separatorului pentru prevenirea părăsirii cupei de către hidrocarbură prin ieşirea de apă la purificare.

Water seal: Water in the sludge space of the separator bowl to prevent the oil from leaving the bowl through the water outlet, in purifier mode.

Purificare: Separarea a două lichide insolubile cu densităţi diferite, şi în acelaşi timp înlăturarea solidelor.

Purification: Separation of two insoluble liquids with different densities, and, at the same time, removing solids.

Clarificare: Separarea contaminanţilor solizi din lichid.

Clarification: Separation of solid contaminants from a liquid.

Mod de funcţionare la purificare: Separarea continuă a apei din hidrocarbură. Cupa separatorului este prevăzută cu disc gravitaţional pentru a forma garnitura de apă (poziţionând suprafaţa de separare apă/hidrocarbură).

Purifier mode: Continuous separation of sludge and water from the oil. The separator bowl is furnished with a gravity disc to form the water seal (positioning the oil/water interface).

Mod de funcţionare la clarificare: Separarea reziduurilor fără conţinut de apă din hidrocarbură. Nici o garnitură de apă nu mai este prezentă în cupa separatorului, iar capacitatea de operare cu apă este limitată.

Clarifier mode: Separation of sludge with no water content from the oil. No water seal is present in the separator bowl, and water-handling capacity is limited.

Discul gravitaţional: Disc amplasat în clopotul cupei pentru poziţionarea suprafeţei de separare apă/hidrocarbură între stiva de discuri şi marginea exterioară a discului superior, în modul de funcţionare la purificare.

Gravity disc: Disc in the bowl hood for positioning the oil/water interface between the disc stack and the outer edge of the top disc, in purifier mode.

Disc clarificator: Un disc opţional, care înlocuieşte discul gravitaţional în cupa separatorului, şi de aceea garnitura de apă nu mai există.

Clarifier disc: An optional disc, which replaces the gravity disc in the separator bowl, thus no water seal exists.

Apă de dezlocuire: Adaus de apă în cupa purificatorului pentru a dezlocui hidrocarbura înainte de descărcarea reziduurilor. 

Displacement water: Addition of water into purifier bowl to displace the oil prior to a sludge discharge.

Revizie curentă: Revizia cupei separatorului şi întrări şi ieşirii hidrocarburii. Schimbarea etanşărilor cupei şi garniturilor tubulaturilor de intrare şi ieşire ale separatorului.

Intermediate service: Overhaul of separator bowl and oil inlet/outlet. Exchange of seals in bowl and gaskets in the inlet/outlet piping of separator.

Revizie principală: Revizia întregului separator, incluzând partea inferioară, intrarea şi ieşirea, cupa separatorului etc. Schimbarea garniturilor şi etanşărilor în conformitate cu revizia curentă, etanşările şi lagărele părţii inferioare.

Major service: Overhaul of the complete separator, including bottom part, inlet and outlet, separator bowl etc. Exchange of gaskets and seals according to intermediate service, seals and bearings on bottom part.

Reparaţia capitală: Înlocuirea pieselor pentru angrenajul cu roată melcată, axe, arcuri, carcasele lagărelor etc.

Reconditioning service: Exchange of parts for the worm gearing, shafts, springs bearing housing etc.

- Petrolier;
- Navă pentru transport gaze naturale;
- Navă pentru transport substanţe chimice 

- Oil tanker;
- LNG carrier;
- Chemical carrier; 

Gravitaţională Separation

Separare gravitaţională (decantare) – vas florentin - Gravitaţională Separation

Centrifugal separation – rotating vessel

Separare centrifugală – vas rotativ - Centrifugal separation – rotating vessel

Principiile separării

Un lichid murdar într-un vas staţionar se va limpezi încet după cum particulele grele se aşează în partea inferioară sub influenţa gravitaţiei. În cazul lichidelor nemiscibile lichidul mai greu se va aşeza sub lichidul mai uşor. Continua separare şi sedimentare poate fi obţinută într-un tanc de decantare (vas florentin). Ieşirile sunt poziţionate la nivele adaptate diferitelor densităţi ale celor două lichide. Contaminanţii solizi din amestecul lichid se vor decanta şi vor forma un strat de depuneri (nămol) pe fundul tancului. Valoarea gravitaţiei este mai degrabă mică şi în consecinţă viteza de separare este mică. De aceea pentru a mări viteza de separare este nevoie să se crească acceleraţia; nimeni nu poate mări acceleraţia gravitaţională, şi de aceea aceasta este făcută prin înlocuirea acceleraţiei gravitaţionale cu acceleraţia centrifugă, care poate fi mărită prin mărirea turaţiei. Astfel în vasele care se rotesc rapid forţa de greutate este înlocuită de forţa centrifugă care măreşte viteza de decantare cu un factor de câteva mii. Ce durează ore sub influenţa gravitaţiei durează doar secunde într-o cupă separatoare de înaltă-turaţie.

Separation Principles

A dirty liquid in a stationary vessel will clear slowly as the heavy particles in the liquid settle on the bottom under the influence of gravity. In the case of insoluble liquids the heavier liquid will place itself underneath the lighter liquid. Continuous separation and sedimentation can be achieved in a settling tank. The outlets are positioned at levels adapted to the different densities of the two liquids. Solid contaminants in the liquid mixture will settle and form a sediment layer (sludge) on the tank bottom. The value of gravity acceleration is rather small; consequently, the separation speed is small. Therefore, to increase the separation speed it is necessary to increase the acceleration; no one can increase gravity acceleration, so this is done by replacing the gravity acceleration with centrifugal acceleration, which can be increased by increasing the revolutions per minutes (r.p.m.). So, in rapidly rotating vessels gravity is replaced by centrifugal force which increases the settling velocity by a factor of several thousands. What takes hours under the influence of gravity takes only seconds in a high-speed separator bowl.

Procesul de separare este influenţat de o serie de factori cum ar fi: temperatura, viscozitatea sau diferenţa de densităţi (rata gravimetrică specifică). O temperatură înaltă de separare este în mod normal favorabilă separării hidrocarburilor minerale. Temperatura influenţează viscozitatea şi densitatea şi trebuie ţinută constantă în timpul separării. Viscozitatea scăzută facilitează separarea. Încălzirea poate reduce viscozitatea. Cu cât este mai mare diferenţa de densitate dintre cele două lichide cu atât e mai uşoară separarea. De asemenea încălzirea poate mări diferenţa de densitate.

The separation is influenced by a series of factors such as: temperature, viscosity or density difference (specific gravity ratio). A high separating temperature is normally favorable in mineral oil separation. The temperature influences oil viscosity and density and should be kept constant throughout separation. Low viscosity facilitates separation. Heating can reduce viscosity. The greater the density difference between the two liquids, the easier the separation. Heating can also increase the density difference.

Suprafaţa de separaţie dintre apa de etanşare şi hidrocarbură trebuie poziţionată între stiva de discuri şi marginea exterioară a discului superior. Dacă interfaţa se mută în afara marginii exterioare a discului superior etanşarea de apă se va rupe, descărcând hidrocarbura cu apa. O suprafaţă de separaţie poziţionată în interiorul stivei de discuri va cauza rezultate proaste în separare.

The interface between the water seal and the oil should be positioned between the disc stack and the outer edge of the top disc. If the interface moves outside the outer edge of the top disc the water seal will break, discharging the oil with the water. An interface positioned inside the disc stack will cause bad separation results.

Rata debitului (timpul în care se află în câmpul centrifugal) trebuie să fie corespunzătoare în ceea ce priveşte mărimea separatorului, tipul de hidro-carbură şi viscozitatea. Debite excesive pot duce la separarea proastă.

The rate of throughput (the time in the centrifugal field) must be suitable with respect to the separator size, type of oil and viscosity. Excessive throughput may cause bad separation.

Hidrocarburi cu densitate mare sau/şi viscozitate mare, precum şi un debit ridicat, va poziţiona suprafaţa de separaţie mai aproape de periferia cupei decât pentru o hidrocarbură cu proprietăţi scăzute.

Oil with high density and/or high viscosity, as well as high throughput; will position the oil/water interface closer to the bowl periphery than for oil with low properties.

Pentru a compensa factorii de mai sus suprafaţa de separaţie este adusă în poziţia corectă prin modificarea ieşirii pentru apă (schimbând discul gravitaţional). Schimbarea discul gravitaţional cu unul cu diametru mai mare al orificiului, va mişca suprafaţa de separaţie înspre periferia cupei în timp ce un disc cu un diametru mai mic al orificiului va muta suprafaţa de separare mai aproape de centrul cupei.

To compensate the above factors the interface is adjusted to a correct position by altering the outlet for the water (exchanging the gravity disc). Changing the gravity disc with larger hole diameter will move the interface towards the bowl periphery whereas a disc with smaller hole diameter will move the interface closer to the bowl center.

Presiunea excesivă la ieşirea hidrocarburii împiedică pomparea ei în afară. Nivelul interior al hidrocarburii se va muta înspre centrul cupei, şi în acelaşi timp va împinge suprafaţa de separare în afară spre periferia cupei. Efectul este o poziţie greşită a suprafeţei de separaţie, care poate cauza ruperea etanşării de apă.

Excessively high pressure in the oil outlet prevents the oil from being pumped out. The inner oil level will then move towards the center of the bowl and, at the same time, push the oil water interface outward towards the bowl periphery. The effect is a wrong interface position, which may cause broken water seal.

Construcţia separatorului - Centrifuge construction

Fig. 2 - Machine top part

Partea superioară a agregatului (fig. 2):

1. Partea superioară a cadrului
2. Şurub
3. Şurub articulat
4. Ştift cilindric cu gaură
5. Ştift crestat
6. Cârlig de închidere
7. Piuliţă cu strângere manuală
8. Inel cu secţiune dreptunghiulară
9. Dispozitivul cu disc derulator
10. Şurub
11. Şaibă
12. Şurub
13. Şurub
14. Prezon
15. Garnitură
16. Dispozitivul de apă tehnologică
17. Şaibă
18. Piuliţă
19. Inel cu secţiune circulară
20. Clopot cadru
21. Distanţier
22. Şaibă de protecţie
23. Şurub
24. Dispozitiv de alimentare şi evacuare
25. Şurub 
26. Şaibă
27. Tubulatură
28. Inel cu secţiune circulară
29. Inel cu secţiune circulară
30. Inel cu secţiune dreptunghiulară
31. Ecran
32. Racord
33. Teu
34. Furtun
35. Colier pentru furtun
36. Furtun de legătură 

Machine top part (fig. 2):

1. Frame top part
2. Screw
3. Hinged bolt
4. Cylindrical pin with hole
5. Slotted pin
6. Clamping shoe
7. Handweel nut
8. Rectangular ring
9. Paring disc device
10. Screw
11. Washer
12. Screw
13. Screw
14. Stud bolt
15. Gasket
16. Operating device
17. Washer
18. Nut
19. O-ring
20. Frame hood
21. Height adjusting ring
22. Protecting washer
23. Screw
24. Feed and discharge device
25. Screw 
26. Washer
27. Pipe
28. O-ring
29. O-ring
30. Rectangular ring
31. Screen
32. Nipple
33. Tee
34. Hose
35. Hose clip
36. Connecting hose 

Fig. 3 - Feed and discharge device

Dispozitivul de alimentare şi evacuare (fig. 3):

1. Disc desfăşurător
2. Inel cu secţiune circulară
3. Garnitură
4. Disc desfăşurător
5. Inel cu secţiune circulară
6. Manşon de ghidare
7. Inel cu secţiune circulară
8. Carcasă de racordare
9. Inel cu secţiune circulară
10. Suport
11. Inel cu secţiune circulară
12. Tubulatură de intrare
15. Racordul furtunului
15A.Racord
15B.Racord cu cot
15C.Racord
15D.Piuliţă cu urechi
16. Piuliţă
17. Tub distanţier
18. Şurub
19. Inel cu secţiune circulară
20. Tub de sticlă
21. Flanşă
25. Racord cu cot
26. Manometru
27. Inel cu secţiune dreptunghiulară
28. Robinet cu bilă 

Feed and discharge device (fig .3):

1. Paring disc
2. O-ring
3. Gasket
4. Paring disc
5. O-ring
6. Guide sleeve
7. O-ring
8. Connecting housing
9. O-ring
10. Support
11. O-ring
12. Inlet pipe
15. Hose liner
15A.Hose liner
15B.Elbow
15C.Sleeve
15D.Wing nut
16. Nut
17. Spacing tube
18. Screw
19. O-ring
20. Glass tube
21. Flange
25. Elbow
26. Pressure gauge
27. Rectangular ring
28. Ball valve 

Fig. 4 - Machine bottom part

Partea inferioară a agregatului (fig. 4)

1. Tahometru
2. Frâna de siguranţă
3. Cep
4. Sticlă de nivel ulei
5. Cep
6. Piuliţă olandeză (înfundată)
7. Dispozitiv conducător
8. Capacul lagărului
9. Piuliţă
10. Cadrul inferior 

Machine bottom part (fig. 4):

1. Revolution counter
2. Guard
3. Plug
4. Oil gauge glass
5. Plug
6. Cap nut
7. Driving device
8. Bearing shield
9. Nut
10. Frame bottom part 

Fig. 5 - Separator bowl

Cupa separatorului (fig. 5):

1. Tambur
2. Duză
3. Piston mobil
4. Inel cu secţiune circulară
5. Obturator
6. Arc
7. Suportul arcelor
8. Inel cu secţiune circulară
9. Şurub
10. Semicupa inferioară alunecătoare
11. Inel cu secţiune dreptunghiulară
12. Inel cu secţiune circulară
13. Con de distribuţie
14. Distribuitor
15. Disc separator
16. Element de intercalaţie
17. Disc separator
18. Disc separator
19. Inel de nivel
20. Inel cu secţiune circulară
21. Disc superior
22. Clopotul cupei 
23. Inel de etanşare
24. Inel de fixare
26. Inel cu secţiune circulară
27. Garnitură
28. Disc gravitaţional 

Separator bowl (fig. 5):

1. Bowl body
2. Nozzle
3. Operating slide
4. O-ring
5. Valve plug
6. Spring
7. Spring support
8. O-ring
9. Screw
10. Sliding bowl bottom
11. Rectangular ring
12. O-ring
13. Distributing cone
14. Distributor
15. Bowl disc
16. Ving insert
17. Bowl disc
18. Bowl disc
19. Level ring
20. O-ring
21. Top disc
22. Bowl hood 
23. Seal ring
24. Lock ring
26. O-ring
27. Gasket
28. Gravity disc 

Fig. 6 - Guard

Frâna de siguranţă (fig. 6):

1. Frână de siguranţă
2. Sabot de frână
2A. Plăcuţă de frână
2AA. Şurub
3. Arc
4. Mâner
5. Şaibă
6. Ştift crestat
7. Ax
8. Ştift crestat
 

Guard (fig. 6):

 1. Guard
2. Brake shoe
2A. Friction pad
2AA. Screw
3. Spring
4. Handle
5. Washer
6. Slotted pin
7. Spindle
8. Slotted pin 

Fig. 7 - Driving device
Fig. 8 - Driving device

Mecanismul conducător (fig. 7 şi fig. 8):

1. Bucşă
2. Inel cu secţiune circulară
3. Şaibă de blocare
4. Piuliţă rotundă
5. Axul cupei
6. Manşon melcat
7. Distanţier
8. Lagăr cu alunecare (rulment)
9. Şaibă de blocare
10. Piuliţă rotundă
11. Amortizor axial
11A.Suportul arcului
11B.Inel de uzură
11C.Arc
11D.Cui spintecat
12. Carcasa rulmentului
13. Lagăr cu alunecare (rulment)
14. Deflector
15. Carcasa arcului
16. Amortizor
17. Arc
18. Cep filetat
19. Inel cu secţiune circulară
20. Şurub
21. Şaibă Grower (arcuită)
22. Inel cu secţiune circulară
23. Carcasă de protecţie
24. Şurub
25. Colier de protecţie
26. Inel cu secţiune circulară
27. Placă de protecţie
28. Şurub
29. Axul roatei de pe melc
30. Şaibă de etanşare
31. Inel cu secţiune circulară
32. Inel de etanşare
33. Roata de pe melc
34. Lagăr cu alunecare (rulment)
35. Lagăr cu alunecare (rulment)
36. Şaibă de blocare
37. Piuliţă rotundă
38. Butuc
39. Lagăr cu alunecare (rulment)
40. Distanţier
41. Lagăr cu alunecare (rulment)
41. Şaibă de blocare
43. Piuliţă rotundă
44. Inel cu secţiune circulară
45. Inel cuplaj
46. Şurub
47. Şaibă Grower (arcuită)
48. Şurub
49. Garnitură
50. Floc de frână
50A.Plăcuţă de frână
50AA Şurub
51. Placă elastică
52. Disc de cuplaj
53. Şurub de blocare
54. Butuc de cuplare
55. Şurub 

Driving device (fig. 7 and fig. 8):

1. Bushing
2. O-ring
3. Lock washer
4. Round nut
5. Bowl spindle
6. Worm
7. Spacing washer
8. Ball bearing
9. Lock washer
10. Round nut
11. Axial buffer
11A.Spring support
11B.Wear ring
11C.Spring
11D.Split pin
12. Ball bearing house
13. Ball bearing
14. Deflector
15. Spring casing
16. Buffer
17. Spring
18. Screw plug
19. O-ring
20. Screw
21. Spring washer
22. O-ring
23. Protecting guard
24. Screw
25. Protecting collar
26. O-ring
27. Protecting plate
28. Screw
29. Worm wheel shaft
30. Sealing washer
31. O-ring
32. Seal ring
33. Worm wheel
34. Ball bearing
35. Ball bearing
36. Lock washer
37. Round nut
38. Nave
39. Ball bearing
40. Spacing ring
41. Ball bearing
42. Lock washer
43. Round nut
44. O-ring
45. Coupling ring
46. Screw
47. Spring washer
48. Screw
49. Gasket
50. Friction block
50A.Friction pad
50AA Screw
51. Elastic plate
52. Coupling disc
53. Stop screw
54. Coupling nave
55. Screw 

Separatopr - Working principle

Principiul de funcţionare

Hidrocarbura este introdusă în separator de către o pompă de alimentare (încorporată sau separată). Pompa incorporată este de tipul cu roţi dinţate şi deplasament pozitiv acţionată de o derivaţie de la axul motor al separatorului. Pompa de acţionare nu este controlată de la unitatea de control şi trebuie să fie pornită şi oprită manual. Hidrocarbura care este introdusă în separator trebuie menţinută la o temperatură de separare corectă şi constantă. Aceasta este atinsă în încălzitorul instalat între pompa de hidrocarburi şi separator. Încălzitorul poate fi electric sau cu abur.

Working principle

Oil is fed to the separator by a feed pump (built-on or separate). The built-on feed pump is of positive gear type driven by a take off from the separator motor shaft. The feed pump is not controlled from the control unit and has to be manually started and stopped. The oil which is fed to separator must be maintained at a correct and constant separating temperature. This is achieved in the heater, which is installed between the oil pump and the separator. The heater can be electrical or steam heater.

Separarea are loc în cupa separatorului, care este acţionată de un motor electric, prin intermediul unui angrenaj melc-roată dinţată. Cupa separatorului se roteşte cu o viteză foarte mare generând o forţă centrifugă substanţială. Atunci reziduurile şi apa sunt separate eficient din hidrocarbură.

Separation takes place in the separator bowl, which is driven by an electric motor, via a worm gear transmission. The separator bowl rotates with very high speed generating a substantial centrifugal force. Sludge and water is then efficiently separated from the oil.

Hidrocarbura neseparată este introdusă în cupă prin intrarea hidrocarburii şi cea separată părăseşte cupa prin ieşirea hidrocarburi curate. Apa separată este descărcată continuu prin ieşirea pentru apă. Reziduurile separate sunt colectate în interiorul cupei şi descărcate la intervale de timp prin ieşirea de descărcare a reziduurilor.

Unseparated oil is fed to the bowl through the oil inlet and separated oil leaves the bowl at the clean oil outlet. Separated water is continuously discharged through the water outlet. Separated sludge is collected inside the bowl periphery and discharged at intervals through the sludge discharge outlet.

Apa de etanşare şi de dezlocuire este introdusă în cupă prin deschiderea de intrare a apei. Apa de închidere a cupei este introdusă prin intrarea apei de închidere.

Sealing and displacement water to the bowl is fed through the opening water inlet. Bowl closing water is fed through the closing water inlet.

Când separatorul este folosit ca şi purificator, hidrocarbura neseparată curge de la intrarea pentru hidrocarburi prin distribuitor în spaţiile dintre discuri în stiva de discuri unde are loc separarea. Apa şi reziduurile se vor mişca spre periferia cupei în timp ce hidrocarbura separată se mişcă înspre centrul cupei.

When the separator is operated as purifier, unseparated oil flows from the oil inlet through the distributor into the spaces between the discs in the disc stack where separation takes place. Water and sludge will move toward the bowl periphery while the clean oil moves towards the bowl center.

Din centrul cupei hidrocarbura separată intră în camera derulatoare a hidrocarburii prin inelul de nivel. Discul derulator nerotativ al hidrocarburii pompează hidrocarbura separată la ieşirea hidrocarburii separată.

From the bowl center the clean oil enters the oil-paring chamber via the level ring. The non-rotating oil paring disc to the clean oil outlet pumps the clean oil out.

Pentru a împiedica hidrocarbura să treacă de discul superior şi să iasă cu apa, o etanşare de apă se stabileşte in cupă prin intrarea de apă.

To prevent the oil from passing the top disc and escaping along with the water, a water seal is established in the bowl via water inlet.

Reziduurile sunt descărcate prin o serie de orificii din peretele cupei. Aceste orificii sunt ţinute închise de către semicupa glisantă inferioară care este presată hidraulic in sus împotriva inelului de etanşare din semicupa superioară de către forţa apei de închidere cupă. La descărcare, adăugarea apei de deschidere în sistemul de acţionare al cupei evacuează apa de închidere a cupei. Atunci semicupa glisantă inferioară este împinsă în jos de către presiunea din interiorul cupei, iar reziduurile şi apa sunt descărcate. După descărcarea reziduurilor semicupa glisantă este împinsă înapoi în poziţia iniţială, închizând orificiile pentru reziduuri ale cupei.

Sludge is discharged through a number of ports in the bowl wall. These ports are kept shut by the sliding bowl bottom, which is hydraulically pressed upwards against a sealing ring in the bowl top part by the force of the bowl closing water. At discharge, adding of opening water into the bowl operating system drains the bowl closing water. The sliding bowl bottom is then pushed downwards by the pressure from inside the bowl, and the sludge and water are discharged. After the sludge discharge the sliding bottom is pushed back in position, closing the sludge ports in the bowl.

Alimentarea cu hidrocarbură este oprită în timpul descărcării. Pentru a preveni descărcarea hidrocarburii împreună cu reziduurile (şi apa), este introdusă apa de dezlocuire prin intrarea apei de dezlocuire. Această apă va forţa suprafaţa de separaţie apă-hidrocarbură înspre centrul cupei, astfel încât doar apa şi reziduurile sunt descărcate. După descărcarea reziduurilor o nouă etanşare de apă este stabilită şi separarea este reluată.

The oil feed is off during a sludge discharge. To prevent discharge of oil together with the sludge (and water), displacement water is fed through the displacement water inlet. This water will force the oil-water interface towards the bowl center, so that only sludge and water are discharged. After a sludge discharge a new water seal is established and the separation is resumed. 

Apa separată urcă pe lângă partea exterioară a discului superior, peste discul gravitaţional şi este pompată în afară de discul derulator nerotativ pentru apă. Atunci apa părăseşte cupa prin ieşirea pentru apă. Dacă separatorul nu este echipat cu disc derulator pentru apă, apa nu este pompată în afară, dar părăseşte cupa prin discul gravitaţional.

Separated water rises along the outside of the top disc, over the gravity disc, and is pumped out by the non-rotating water paring disc. The water then leaves the bowl through the water outlet. If the separator is not equipped with water paring disc the water is not pumped out but leaves the bowl through gravity disc.

În timpul separării reziduurile sunt colectate în spaţiul de reziduuri în afara stivei de discuri.

During separation sludge is collected in the sludge space outside the disc stack.

Când separatorul este folosit ca şi clarificator, în mod normal hidrocarbura nu conţine apă liberă. Principiul de separare este asemănător cu cel al purificatorului, chiar dacă nu mai există apă de etanşare în cupă. Şi nici o apă de dezlocuire nu mai este introdusă înainte de descărcarea reziduurilor.

When the separator is operated as clarifier, the oil normally does not contain any free water. The principle of separation is similar to that of the purifier, although there is no water seal in the bowl. Neither is there any displacement water admitted before a sludge discharge.

Intervale îndelungate între descărcări pot cauza acumularea şi compactarea reziduurilor. Reziduurile se pot atunci rupe neuniform la descărcare şi determina cupa să devină dezechilibrată. Dacă dezechilibrul este prea mare există riscul deteriorării grave a separatorului şi de rănire a personalului.

Long intervals between sludge discharge can cause accumulation and compaction of sludge. The sludge may then break up unevenly on discharge and cause the bowl to become unbalanced. If such unbalance is too large, there is risk of serious separator damage and injury to personnel.