Tipuri constructive de căldări

Boiler types

Vertical auxiliary boiler

Căldarea auxiliară verticală (fig. 1)

1. Focar
2. Tub de foc
3. Coroana focarului
4. Eşapament eliptic
5. Placă de ancorare
6. Traversă principală
7. Nivelul normal de apă
8. Gură de vizită
9. Coroana anvelopei
10. Tirant central
11. Cameră apă abur
12. Placă tubulară superioară
13. Tuburi ordinare
14. Tuburi coborâtoare
15. Tuburi tirante
16. Camera de apă
17. Placa tubulară inferioară
18. Guri de vizită
19. Arzător de combustibil
20. Izolaţie refractară
21. Zidăria vetrei
22. Izolaţie
23. Canal vertical de gaze de ardere
24. Cutia/camera de fum 

Vertical auxiliary boiler (fig. 1)

1. Furnace
2. Fire tube
3. Furnace crown
4. Elliptical flue pipe
5. Stay plate
6. Grider stay
7. Normal water level
8. Manhole door
9. Shell crown plate
10. Center stay
11. Steam/water chamber
12. Upper tube plate
13. Plain tubes
14. Downcomer tubes
15. Stay tubes
16. Water chamber
17. Lower tube plate
18. Manhole door
19. Oil burning unit
20. Refractory
21. Brickwork
22. Insulation
23. Uptake
24. Smoke box 

Return flame boiler (Scotch boiler)

Căldarea cu flacără întoarsă (cazan Scotch)(fig. 2)

1. Anvelopa căldării
2. Valvulă principală de abur
3. Gură de vizitare superioară
4. Tiranţi în spaţiul de abur
5. Armătura camerei de foc
6. Camera de foc
7. Antretoazele camerei de foc
8. Flanşă gât de lebădă
9. Tuburi de fum
10. Tub de flacără (furnal) central
11. Tirant
12. Cură de vizită inferioară
13. Tub de flacără (furnal) lateral
14. Tub tirant
15. Tub tirant cu piuliţă
16. Tub ordinar
17. Tubulatura verticală de evacuare
18. Cutia de fum
19. Gură de vizită
20. Arzător lateral
21. Arzător central 

Return flame boiler (Scotch boiler)
(fig. 2)

1. Boiler shell
2. Steam main stop valve
3. Top manhole
4. Steam space stays
5. Combustion chamber grider
6. Combustion chamber
7. Combustion chamber stay
8. Goose neck flange
9. Smoke tubes
10. Center furnace
11. Stay
12. Bottom manhole
13. Wing furnace
14. Stay tube
15. Stay tube with nut
16. Plain tube
17. Uptake
18. Smoke box
19. Inspection opening
20. Wing oil burner
21. Center oil burner 

Căldarea funcţionează cu combus-tibil lichid. Arzătorul introduce un amestec de combustibil şi aer în focar prin tubul de foc.

The boiler is oil-fired. The oil burning unit introduces a mixture of fuel oil and air in the furnace by the fire tube.

În focar are loc arderea rezultând o cantitate de gaze fierbinţi care urcă în coroana focarului şi de acolo prin eşapamentul eliptic în camera de fum. În camera de fum gazele cedează o mare cantitate de căldură apei prin intermediul suprafeţei mari de schimb de căldură a tuburilor. Această căldură este folosită de apă pentru a se vaporiza.

Combustion takes place in the furnace resulting in an amount of hot gases, which go upwards to the furnace crown and through the elliptical flue pipe to the smoke box. In the smoke box the gases release a large amount of heat to the water by means of the large heating surface of the tubes. This heat is used by water to vaporize.

Vaporii urcă în camera de apă/aburi. Apa rece din camera de apă/aburi coboară datorită gravitaţiei, prin tuburile coborâtoare, înapoi în camera de apă. Gazele reziduale merg mai departe prin canalul vertical de gaze de ardere la coşul de fum.

The vapours go upwards in the steam/water chamber. Due to gravitation the colder water from the steam/water chamber goes downwards through the downcomer tubes back to water chamber. The waste gases go further through the uptake to the funnel. 

Aburul produs este descărcat către consumatori prin valvula principală de abur.

The produced steam is discharged through a main seam stop valve to the consumers.

Întreaga căldare are o construcţie sudată. Tirantul central întăreşte anvelopa. Zidăria are rol în izolaţia termică, iar izolaţia refractară de a direcţiona căldura spre camera de apă. Gurile de vizită sunt prevăzute pentru curăţarea căldării.

The entire boiler has a welded construction. The center stay strengthens the shell. The brickwork is for thermal insulation and the refractory is for directing the heat to the water chamber. Manhole doors are provided for the cleaning of the boiler. 

Principalele componente ale unei căldări cu flacără întoarsă sunt: anvelopa, pereţii, furnalele, camerele de ardere, tuburile fierbătoare, legăturile căldării.

The main components of a return flame boiler are: the boiler shell, the end plate, the furnaces, the fire box, the boiler tubes, the smoke box, the boiler stays.

Anvelopa este de o construcţie sudată, are o formă cilindrică şi este confecţionată din oţel din trei părţi. Anvelopa susţine celelalte componente ale căldării şi limitează spaţiul de aer în părţile superioară, inferioară şi laterale.

The boiler shell is of welded construction, has a cylindrical shape, and is made of steel and consists of three parts. The boiler shell sustains the other parts of the boiler and limits the water space at the top, bottom and on the sides.

Căldarea are doi pereţi care limitează spaţiul de apă în plan longitudinal. Acestea pot fi executate dintr-o singură bucată sau din mai multe bucăţi. Când sunt executaţi din mai multe bucăţi sudate acestea au o grosime variabilă. De obicei sunt trei zone de trei grosimi diferite: zona plăcii superioare care are o grosime relativ mică, zona plăcii mijlocii care are cea mai mare grosime pentru că în ea sunt practicate multe găuri şi este supusă eforturilor termice diferenţiale şi zona plăcii inferioare care are aceiaşi grosime ca în zona plăcii superioare.

The boiler has two end plates which limit the water space in longitudinal plan. They can be made in a single part or many parts. When the end plates are made of many welded parts, they are of variable thickness. Usually there are three zones of different thickness: the upper plate zone with relatively small thickness, the middle plate zone (which has the largest thickness because it has many holes in it and undergoes differential thermal strains) and the lower plate zone which has the same thickness as the upper zone plate.

Pereţii sunt ambutisaţi înăuntru atunci când sunt nituiţi sau ambutisaţi în afară atunci când sunt sudaţi.

The end plates are flanged inside when they are riveted or flanged outside when they are welded.

Tubul de flacără, cunoscut şi sub denumirea de “furnal”, este locul unde are loc combustia. Furnalul este de formă cilindrică şi este confecţionat din oţel special. Datorită arderii furnalul este supus la o tensiune termică deosebit de puternică de aceea suprafaţa furnalului este ondulată pentru rezista acesteia.

The fire tube, also known as “ the furnace”, is the place where combustion takes place. The furnace is cylinder shaped and is made of special steel. Because of the burning the furnace undergoes high thermal stress therefore the furnace surface is corrugated in order to resist it.

La o căldare putem găsi două sau trei furnale. Fiecare furnal este conectat la capătul sau posterior la cutia de foc prin intermediul unei flanşe de tip “gât de lebădă”.

In a boiler we can find two or three furnaces. Each furnace is connected at its back end to the combustion chamber by means of a gooseneck type flange.

Dacă căldarea este încălzită cu cărbuni furnalele au un grătar pe care sunt arşi cărbunii.

If the boiler is coal-fired the furnaces have a grate on which the coal is burned.

Cutia de foc (camera de ardere) este o prelungire a tubului de flacără în care arderea continuă şi se sfârşeşte. Această cameră este executată dintr-un material cu o bună conductibilitate termică şi o mare rezistenţă la temperaturi înalte, de obicei este folosit oţelul special sau cuprul. Peretele posterior al cutiei de foc este înclinat şi poate fi prevăzut cu zidărie refractară.

The fire box (combustion chamber) is an extension of the fire tube where the combustion continues and ends. This chamber is made of a material with good thermal conductibility and great strength at high temperatures; usually special steel or copper is used. The back wall of the fire box is tilted and could be provided with refractory brickwork.

Tuburile căldării constituie o mare suprafaţă de schimb de căldură fiind în contact la interior cu gazele fierbinţi, iar la exterior cu apa. Există două tipuri de tuburi de fum: tuburi ordinare şi tuburi tirante. Acestea sunt fixate în două plăci tubulare după cum urmează:

Boiler tubes constitute a large heating surface being in contact with hot gases at the inner side and water at the outer side. There are two types of smoke tubes: plain tubes and stay tubes. They are fastened in two tube plates as follows:

 - tuburile ordinare sunt mandrinate sau sudate electric

- plain tubes are drifted or electrically welded

- tuburile tirante sunt înşurubate şi asigurate cu piuliţă şi contrapiuliţă sau sudate electric.

- stay tubes are screwed and secured with nut and lock-nut or electrically welded

Tuburile tirante consolidează plăcile tubulare şi ajută de asemenea schimbul de căldură. Ele sunt amplasate la periferia plăcilor tubulare.

Stay tubes strengthen the tube plates and also help the heat transfer. They are placed on the outer side of tube plates.

Camera de fum a căldării este destinată să permită trecerea gazelor arse la coşul de fum al căldării. Aceasta este executată din plăci de oţel şi este ataşată de căldare prin intermediul şuruburilor. Camera de fum este prevăzută cu orificii de vizită pentru a permite curăţarea tuburilor şi schimbarea lor la nevoie.

The boiler smoke chamber is destined to allow the passage of waste gases to the boiler funnel. It is made of steel plates and it is mounted on the boiler by means of screws. The smoke chamber is provided with inspection openings to allow the tubes to be cleaned and changed if necessary.

În camera de fum, în partea inferioară a coşului de fum poate fi montat un economizor pentru încălzirea apei de alimentare pentru a mări randamentul căldării.

An economizer can be mounted in the smoke chamber at funnel bottom for heating the feed water in order to increase the boiler’s efficiency.

Pereţii plani sunt întăriţi prin tiranţi, antretoaze, gusee, tuburi tirante, ancore sau alte elemente similare.

Flat walls are reinforced by long and short stays, corner stays, stay tubes, anchors or other similar structures.

Vatra de cărămidă asigură protecţia metalului în zonele cu temperaturi înalte şi unde apa circulă foarte încet (zone cum ar fi partea inferioară a camerei de ardere).

Fireplace brickwork ensures the protection of metal in the zones with high temperature and where the water circulation is very slow ( zones like the combustion chamber bottom).  

Datorită faptului că în interiorul căldării apa înconjoară tuburile de flacără, cutia de foc, tuburile de fum şi plăcile tubulare, toate acestea constituie suprafeţe de schimb de căldură. 

Because the water inside the boiler shell surrounds the fire tubes, fire box , smoke tubes and tube plates, all those surfaces are heating surfaces.

Căldura degajată prin arderea combustibilului în furnal este transmisă parţial furnalului, iar restul este acumulată în gazele arse care intră în cutia du foc. Aici ard ultimele particule de combustibil, acelea care nu au ars în furnal, astfel încât cutia de foc acumulează căldură din arderea combustibilului şi de la gazele arse din interiorul ei. Această căldură este transmisă apei care înconjoară cutia de foc. Din cutia de foc gazele fierbinţi trec prin tuburile de fum în camera de fum de aici spre canalul vertical de gaze de ardere, economizor (dacă este prezent) şi coşul de fum.

The heat released by fuel combustion in furnace and fire box is partially transmitted to the furnace, the rest of it being accumulated in the waste gases which enter the fire box. The last fuel particles which have not burned in the furnace burned here, so that the fire box accumulates heat from the burning fuel and waste gases from it. This heat is transmitted to the water surrounding the fire box. From the fire box the hot gases pass trough the smoke tubes to the smoke chamber, from here to the uptake, economizer (if present) and funnel.

Apa în contact cu suprafeţele fierbinţi vaporizează. Aburul se acumulează în partea superioară a căldării – camera de abur şi pleacă spre consumatori printr-o valvulă principală de abur.

In contact with hot surfaces water vaporizes. The steam is accumulated in the upper side of the boiler – the steam chamber, and goes to the consumers through a main steam stop valve.

Yarrow boiler

Căldare Yarrow (cu o singură trecere fig. 3.a cu dublă trecere fig. 3.b)

1. Colector inferior (tambur de abur)
2. Colector inferior (tambur de apă)
3. Focar
4. Supraîncălzitor
5. Canal vertical de gaze de ardere 

Yarrow boiler (single flow type fig. 3.a and double flow type fig. 3.b) 

1. Steam drum
2. Water drum
3. Furnace
4. Superheater
5. Uptake 

Căldări acvatubulare

La căldările acvatubulare apa circulă în interiorul tuburilor în timp ce gazele fierbinţi trec pe la exteriorul tuburilor căldării.

Water-tube boilers

In the water-tube boilers the water circulates inside the boiler tubes while hot gases pass on the outside of the boiler tubes.

Pentru a discuta căldările acvatubulare cea mai reprezentativă este căldarea de tip Yarrow, care este unul dintre cele mai folosite tipuri de căldări acvatubulare.

When discussing the water-tube boilers the most representative is the Yarrow type boiler, which is one of the most used types of water-tube boilers.

Tipurile timpurii de căldări Yarrow au avut o construcţie simplă; căldarea a fost construită din trei tamburi cilindrici lungi: unul superior care este colectorul de abur şi doi tamburi inferiori care sunt colectoare de apă. Colectorul de abur fiind conectat cu cele două colectoare de apă prin rânduri de tuburi fierbătoare care se întindeau pe întreaga lungime a tamburului.

The earlier type of Yarrow boilers had a simple design; the boiler was made of three long cylindrical drums: one upper drum, which is the steam drum and two lower drums, which are the water drums. The steam drum was connected with the two water drums by rows of water tubes which were extended on the complete length of the drum. 

La partea inferioară a căldării între cei doi tamburi erau arzătoarele de combustibil care încălzeau căldarea.

The oil burners which heated the boiler were situated at the bottom of the boiler, between the two water drums.

La partea inferioară erau straturi de zidărie şi refractare, pentru izolarea termică.

At the bottom side there were brickwork and refractory layers for thermal insulation. 

Împrejurul tuturor componentelor se afla o carcasă rezistentă la foc cu orificii de acces sau vizită. Tuburile erau drepte şi fixate prin mandrinare. În afara căldării erau tuburi coborâtoare pentru circulaţia apei.

Surrounding all components there were a fireproof casing with manhole and inspection openings. The water tubes were straight-shaped and fastened by drifting. Outside the boiler there were downcomer tubes for water circulation. 

Construcţiile mai recente de căldări au adăugat proiectului original un alt colector de apă.

More recent construction of boilers have added another water drum to the original project.

După felul în care gazele curg pe lângă tamburi există două tipuri de căldări:

By the way the gases flow around the drums there are two types of boilers:

cu o singură trecere, unde gazele trec pe sub colectorul de abur.

single flow type, where the gases pass under the steam drum.

cu dublă trecere, unde gazele înconjoară colectorul de abur.

double flow type, where the gases surround the steam drum.

Tuburile coborâtoare au fost abandonate pentru că apa circula prin tuburile fierbătoare. Pentru producerea de abur supraîncălzit a fost amplasat un supraîncălzitor între tuburile fierbătoare. Un registru de coş a fost adăugat pentru închiderea completă sau parţială a uneia dintre căile de gaze pentru a direcţiona gazele fierbinţi prin supraîncălzitor.

The downcomer tubes have been abandoned because the water circulated through the boiler tubes. For the superheated steam production a superheater was placed between the boiler tubes. A damper was added for complete or partial closing of one of the gases way to direct the hot gases to the superheater tubes.

În acest tip de căldare apa este conţinută în colectoarele de apă şi tuburile fierbătoare şi se ridică până la jumătatea din colectorul de abur. Gazele fierbinţi trec pe lângă tuburi în drumul lor spre canalul vertical de gaze de ardere şi coşul de fum.

In this kind of boilers water is contained in the water drums and tubes and extends halfway up the steam drum. Hot gases pass round the tubes on their way to the uptake and funnel. 

Tuburile din mănunchiurile de tuburi fierbătoare se comportă în două moduri diferite: tuburile dinspre focar sunt tuburi urcătoare, pentru că ele iau mai multă căldură de la gazele fierbinţi, în timp ce tuburile din cealaltă parte sunt tuburi coborâtoare. În tuburile urcătoare apa foloseşte căldura pentru a se vaporiza. Aburul urcă in colectorul de abur unde este colectat în jumătatea superioară. Pentru că colectorul de abur constituie un rezervor de apă relativ rece, datorită gravitaţiei şi diferenţei de densitate, se formează curenţi de convecţie, apa rece din colectorul de abur ajunge în colectorul de apă cauzând circulaţia naturală a apei circular în sistem.

The tubes from the water-tubes bunches act in two different ways: the tubes on the furnace side are upcomer tubes, because they take more heat from the hot gases, while the tubes on the other side are downcomer tubes. In upcomer tubes the water uses the heat to vaporize. The steam goes upward to the steam drum where it is collected in the top half. Because the steam drum provides a reservoir of relatively cold water, due to the gravitation and the difference of gravity, convection currents are set up, colder water from the steam drum get into the water drum causing the natural circulation of the water within the system.

Aburul trece spre consumatori printr-o valvulă principală de abur.

The steam passes to the consumers through a steam stop valve.

Apa de alimentare este introdusă în colectorul de abur lângă nivelul de apă, iar alimentarea este reglată de către un regulator automat de apă de alimentare pe cel puţin una dintre instalaţiile de alimentare separate impuse căldărilor.

The feed water is fed into the steam drum bellow the water level and the supply is regulated by an automatic feed water regulator on at least one of the separate feed systems required on the boilers.

Căldările acvatubulare sunt proiectate pentru presiuni mai mari decât căldările ignitubulare fără a deveni excesiv de grele.

Water-tube boilers are designed for higher pressure than smoke-tube boilers without becoming excessive in weight. 

Căldările acvatubulare moderne încorporează un economizor în căldare sau în canalul vertical de gaze de ardere. Economizorul este un încălzitor în care apa de alimentare este încălzită de către gazele arse în loc de abur ca la încălzitoarele de apă de alimentare normale.

Modern water-tube boilers incorporate an economizer in the boiler or in the uptake. The economizer is a feed water heater in which the feed water is heated by flue-gases instead of steam, as in the feed-water heater normal design.

Căldări recuperatoare

Aceste căldări sunt de o construcţie simplă si dau un sens efectiv utilizării căldurii pierdute prin gazelor de evacuare a motoarelor diesel. Acestea sunt verticale şi construcţia lor este potrivită în cele mai multe cazuri pentru potrivirea în coşul de fum.

Exhaust-gas boilers

These boilers are of simple design and provide an effective way of using the waste heat from diesel engine exhausts. They are vertical and in most cases their construction is suitable for accommodation in the funnel.

De obicei căldările recuperatoare nu sunt utilizate individual acestea funcţionează combinat cu alte căldări acvatubulare încălzite prin arderea combustibilului, în instalaţii de generare a aburului, pentru că acestea funcţionează numai când funcţionează şi motoarele.

Exhaust boilers are not usually used individually they operate together with other oil-fired water-tube boilers in steam generating plants, as they can only work when the engines are operated.

Piesele auxiliare ale căldării

Prin piesele auxiliare ale căldării înţelegem toate armăturile şi aparatele de măsură şi control care îndeplinesc funcţia de dispozitive funcţionale sau de siguranţă necesară pentru funcţionarea bună şi în siguranţă a căldării exceptând tubulaturile, colectoarele, focarele şi alt echipament greu.

Mountings on a boiler

By mountings on a boiler we understand all fittings and gauges which act as operational or safety devices needed for good and safe operation of the boiler except the piping systems, drums, furnaces and other heavy equipment.

Supape de siguranţă: care sunt necesare pentru a evacua orice abur suplimentar din căldare. Aceste valve se deschid automat la o presiune maximă, ce nu depăşeşte cu mai mult de 10% presiunea de lucru şi permit aburului să iasă prin tubulatura de scurgere a aburului în coşul de fum până când presiunea scade din nou la normal. Dacă ţevile de evacuare a aburului sunt amplasate dedesubtul supapei, o ţeavă de golire fără organe de închidere este prevăzută pentru evacuarea condensatului din corpul supapelor sau din ţevile de evacuare a aburului.

Safety valves: which are needed to release any excess steam from the boiler. These valves open automatically at a maximum pressure not exceeding 10 per cent of the working pressure and allow the steam to escape by the waste steam pipe on the funnel until the pressure falls to normal again. If the discharge steam pipes are located below the valves, a drainpipe without any shut-off devices is provided to remove the condensate from valve plates or from discharge steam pipes.

După declanşare, supapele de siguranţă ale căldărilor principale şi ale căldărilor auxiliare importante întrerup complet ieşirea aburului în cazul căderii presiunii în căldare la cel mult 0,85 ori presiunea de lucru.

After releasing, the safety valves of main and essential boilers completely shut down the steam outlet in case the boiler pressure drops down to maximum 0.85 times the working pressure.

Sunt cel puţin două supape de siguranţă cu arc, de aceeaşi construcţie şi aceiaşi dimensiune montate pe tamburii oricărei căldări de regulă pe un tub de legătură comun precum şi o supapă de siguranţă montată pe colectorul de ieşire al supraîncălzitorului. Aceasta este astfel reglată să de deschidă înaintea supapei de siguranţă montată pe tambur

There are at least two spring-loaded safety valves of identical construction and equal size fitted on the drum of each boiler usually on a common branch piece and one valve on the superheater outlet header. This valve is set to operate before the safety valve installed on the drum.

Valvele sunt astfel construite încât să poată fi deschise manual printr-un mecanism de acţionare special. Mecanismul de acţionare a uneia din valve trebuie comandat din compartimentul căldării, iar comanda celeilalte supape se află pe puntea superioară sau alt loc permanent accesibil dar în afara compartimentului căldării.

The valves are arranged so that they can be lifted by a special hand operated easing gear. The easing gear of one of the valves is operated from the boiler room and that of the other valve is located on the upper deck or on other location, permanently accessible but outside the boiler room.

Supapele de siguranţă sunt racordate direct la spaţiul de abur al căldării, fără organele de închidere de orice fel, şi sunt astfel construite încât să poată fi sigilate sau prevăzute cu un dispozitiv de siguranţă corespunzător care să excludă posibilitatea de reglare a supapelor fără ştirea personalului de deservire.

The safety valves are directly connected to the boiler steam space without any closing device, and are so designed that they could be sealed or provided with an equivalent safeguard to make it impossible for the valves to be set without the knowledge of the personnel.

Arcurile supapelor de siguranţă sunt protejate contra acţiunii directe a aburului evacuat şi sunt executate, la fel ca şi suprafeţele de etanşare ale scaunelor şi conurilor supapelor, din materiale rezistente la temperatură şi coroziune. 

The springs of the safety valves are protected from direct exposure to steam and are manufactured, as well as the sealing surfaces of seats and valves, of heat-and corrosion-resistant materials.

Supapele de siguranţă pot fi de următoarele tipuri:
- supape de înaltă presiune
- supape de siguranţă de mare capacitate:
- cu gaură completă
- de tipul Hopkinson “Hylif”
- consolidate 

The safety valves can be of the following types:
- high-lift valves
- high-capacity safety valves:
- full-bore safety valves
- Hopkingson “Hylif” safety valves
- consolidated safety valves 

Valvule de alimentare principale: pentru admisia apei în căldare, acestea sunt plasate de obicei la capătul căldării şi introduc apa chiar în apropierea nivelului de lucru al apei.

Main feed valves: for water admission in the boiler, these are usually placed on the end of boiler and admit the water just bellow the working water level.

Valvulele de alimentare sunt de tipul cu autoreţinere. Între valvula de alimentare şi căldare este instalată o valvulă de închidere pentru separarea căldării de tubulaturile care duc la aceasta. Valvulele de reţinere şi valvulele de închidere pot fi amplasate în acelaşi corp. Valvula de închidere se va monta direct pe corpul căldării.

The feed valves are of a non-return type (check valves). A shut-off valve is installed between the check valve and the boiler, for separating the boiler from the pipes leading to it. Non-return valves and shut-off valves may be mounted within the same body. The shut-off valve should be fitted directly to the boiler.

Valvule de alimentare auxiliare: care sunt montate întotdeauna ca rezervă în caz de defectare a celeilalte sau pentru alimentarea căldării în port.

Auxiliary feed valves: which are always fitted as a stand-by in case of damage of the other one and are also used for feeding the boiler in port.

Valvule de purjare: care sunt amplasate în apropierea fundului căldării pentru a-l goli în întregime sau parţial. Această valvulă este conectată la o valvulă amplasată pe bordajul navei. Apa este suflată în mare de presiunea aburului din căldare.

Blow-down valve: which are placed near the bottom of the boiler to empty it either wholly or partially. This valve is connected to one valve on the ship’s side. Water is blown out into the sea by the steam pressure from the boiler.

Valvulele de purjare sunt montate direct pe corpul căldării sau instalate pe racorduri tubulare sudate.

The blow-down valves are fitted directly to the boiler shell or installed on the tubular welded-in branch pipes.

Dispozitive pentru extracţia de suprafaţă: care sunt amplasate pe colectorul superior la căldările cu suprafaţă liberă de vaporizare pentru a asigura eliminarea spumei şi reziduurilor de le suprafaţa de evaporare.

Upper blow-off valves: which are placed on the upper header at boilers with a free evaporating surface to ensure the scum and sludge removal from the evaporating surface.

Valvule pentru extracţia de fund: care sunt amplasate la partea inferioară a căldării spre a permite eliminarea reziduurilor de la fundul căldării sau pentru folosirea integrală sau parţială a apei când este nevoie.

Bottom blow-off valves: which are placed at boiler bottom to allow the removal of sludge from the boiler bottom or for the whole or partial use of the boiler water when needed.

Valvule de golire: care sunt montate direct pe corpul căldării sau instalate pe racorduri tubulare sudate spre a permite golirea apei din instalaţie.

Drain valves: which are fitted directly to the boiler shell or installed on the tubular welded-in branch pipes in order to allow water to be drawn from the system.

Valvule de circulaţie: care sunt amplasate în apropierea fundului şi sunt folosite numai pentru a produce o circulaţie artificială a apei la ridicarea presiunii pentru a minimiza eforturile datorate dilatării inegale ale plăcilor.

Circulating valve: which are fitted near the bottom and are only used to produce an artificial circulation of the water when raising steam to minimize the strains due to unequal expansion of the boiler plates.

Robinete pentru luarea probelor de apă din căldare: care sunt prevăzute într-un loc corespunzător pentru a permite luarea probelor de apă. Nu este permisă montarea acestor robinete pe tubulaturi şi racorduri destinate altor scopuri.

Salinometer valves: which are fitted in an appropriate place to allow samples of water to be drawn off for testing. The fitting of such valves or cocks on pipes and branches intended for other purposes is not allowed.

Suflătoare de funingine: care sunt montate pe căldări pentru îndepărtarea depunerilor de funingine datorate gazelor arse pentru a menţine curate suprafeţele de încălzire.

Soot blowers: which are fitted on boilers for soot removal from the exhaust gases passages in order to maintain the heating surfaces clean.

Valvule principale de abur: care sunt montate pe căldare pentru a controla trecerea aburului spre motor. Acestea sunt de tip cu reţinere.

Main steam stop valves: which are fitted on top of the boiler in order to control the passage of steam to the engine. These are of non-return type.

Dispozitive pentru evacuarea aerului: care
Sunt folosite pentru a elimina aerul din căldare atunci când aceasta este umplută cu apă. Acestea sunt montate pe supraîncălzitoare şi economizoare intr-un număr suficient. 

Valves for deaeration (aeration cocks): which are used to evacuate the air from the boiler when the boiler is filled with water. These are fitted on the superheater and on economizers in a sufficient number.

Robinete de control: acestea sunt folosite pentru a verifica dacă există apă sau aer la un anumit nivel. Ei se folosesc de obicei la căldările de joasă presiune în dreptul nivelului minim şi maxim.

Controlling cocks: these are used to check if there is water or air at a certain level. They are usually used on the low-pressure boilers at the minimum level height and maximum level height.

Indicatoare de nivel: care sunt prevăzute pentru a indica în permanenţă nivelul apei în căldare. Apa urcă în tubul de sticlă la aceiaşi înălţime ca nivelul din interiorul căldării. Din motive de siguranţă fiecare căldare trebuie să aibă cel puţin două indicatoare de nivel pentru apă.

Water level indicators (water gauges): which are fitted to permanently indicate the level of water in the boiler. The water rises in the glass tube to the same height as the level inside the boiler. For safety reasons every boiler must have at least two independent water level indicators.

Aceste indicatoare pot fi de următoarele tipuri:
• indicatoare de nivel locale
- cu tub de sticlă
- cu sticlă plată
- cu reflexie
- transparente
• de la distanţă 

These indicators can be of the following type:
• local gauges
- cylindrical glass type
- flat prismatic glass
- reflex type
- transparent type
• remote gauges 

Indicatoarele de nivel sunt montate în partea frontală a căldării la acelaşi nivel selectat, la distanţa cea mai mică posibil faţă de planul diametral vertical al căldării, respectiv tamburului.

The water level indicators are fitted on the front side of the boiler, at an appropriately selected equal height and at the shortest possible distance from the vertical centerline of the boiler (drum).

Aceste dispozitive sunt prevăzute cu dispozitive de închidere cu acţionare sigură pentru deconectarea aparatelor în cazul spargerii sticlei.

These gauges are provided with shut-off devices with safe drives for disconnecting the apparatuses in case of glass break.

Indicatoarele de nivel pentru apă sunt racordate la căldare prin intermediul ţevilor de legătură independente. În interiorul căldării nu sunt permise ţevi de conducere la indicatorul de nivel pentru apă. Aceste ţevi de legătură sunt protejate împotriva expunerii la căldura radiantă a gazelor fierbinţi şi răcirii intense.

Water level indicators are connected to the boiler by means of independent pipes. No pipes leading to the water level indicator are allowed inside the boiler. These connecting pipes are protected from exposure to hot gases’ radiant heat and intense cooling.

Fiecare căldare cu circulaţie naturală ( cu suprafaţă de evaporare a apei liberă) are nivelul minim de apă marcat cu o linie de referinţă trasată pe cadrul corpul indicatorului de nivel pentru apă. În plus, nivelul minim de apă este marcat pe o plăcuţă ataşată pe corpul căldării aproape de indicatorul de nivel pentru apă cu o linie de referinţă şi o inscripţie “Nivel minim inferior”.

Each natural circulation boiler (with a free water evaporating surface) has its lowest water level marked with a reference line drawn on the boiler water level indicator frame or body. Additionally, the lowest water level is marked on a plate, attached to the boiler shell close to the water level indicators, in the form of a reference line and an inscription “Lowest level”.

Manometre: care sunt prevăzute pentru a indica presiunile din căldare.

Pressure gauges: which are provided to indicate the pressures in the boiler.

Fiecare căldare este prevăzută cu cel puţin două manometre racordate la spaţiul de abur prin ţevi separate prevăzute cu valvule de închidere sau robinete de închidere. Între manometru şi ţeavă, se vor monta robinete sau valvule cu trei căi, care să permită deconectarea manometrului de la căldare, punerea sa în comunicaţie cu căldările recuperatoare, punerea sa în comunicaţie cu atmosfera pentru purjarea ţevilor de legătură şi racordarea manometrului de control.

Each boiler is fitted with at least two pressure gauges connected to the steam space through separate pipes provided with stop valves or cocks. Three way valves or cocks are provided between the pressure gauge and the pipe, thus making it possible to shut off the pressure gauge from the boiler, connect it to the waste-heat boilers, connect it to the atmosphere, blow-off the connecting pipe and install the control pressure gauge.

Unul din manometre este montat pe partea frontală a căldării fiind protejat în mod eficient contra acţiunii căldurii de radiaţie degajate de căldare, iar al doilea la postul principal de comandă al maşinilor.

One of the pressure gauges is installed on the front side of the boiler, which is suitably protected from the heat emitted by the boiler and the other in the main engine control station.

Manometrele trebuie să fie controlate la timp şi marcate cu data verificării de către organele competente.

Pressure gauges shall be duly tested and stamped with the check-up data by the competent authorities.

Termometre: care sunt folosite pentru a indica temperaturile din căldare spre a evita supraîncălzirea.

Thermometers: which are used to indicate the temperatures in the boiler in order to avoid superheating.

Alarme de nivel minim de apă şi oprirea combustibilului: care sunt prevăzute pentru a proteja căldarea împotriva defecţiunilor majore şi personalul de deservire de răniri care pot apărea când nivelul apei este prea mic. Când nivelul apei este prea mic căldarea se supraîncălzeşte şi poate exploda.

Low water alarms and oil fuel shut off: which are provided in order to protect the boiler from serious damages and the personnel from injuries that may occur when the water level is too low. When the water level is too low the boiler gets overheated and may blow up.