Caracteristicile principale ale căldării

Boiler main data

Debitul căldării

Este cantitatea de apă convertită în abur în unitatea de timp. La căldări sunt folosite următoarele capacităţi:

Boiler capacity

It is the amount of water converted into steam in time unit. With boilers we have the following capacities:

- Debitul nominal: care înseamnă debitul maxim de vapori al căldării.

- Rating capacity: which means the maximum discharge of the boiler.

- Debitul normal al căldării: aproximativ 80% din debitul nominal, ce corespunde randamentului optim.

- Normal capacity: about 80 per cent of the rating capacity, when the boiler reaches the optimal efficiency.

- Debitul minim al căldării: care reprezintă valoarea celui mai redus debit cu care poate funcţiona căldarea fără să sufere deteriorări pentru o perioadă indefinită de timp.

Minimal capacity: which means the lower discharge value when the boiler can work without suffering damages for an indefinite amount of time.

- Debitul specific al căldării: care reprezintă raportul dintre debitul nominal al căldării şi suprafaţa de încălzire.

- Specific capacity: which is the rating capacity divided by the heating surface.

Presiunea de lucru

- Presiunea nominală: care este presiunea de lucru maxim admisibilă luată în calcul la proiectare

Working pressure

- Rating pressure: which is the maximal allowed working pressure, pressure taken in consideration at design time.

- Presiunea nominală de regim: care este presiunea maximă menţinută constantă în timpul funcţionării normale.

- Operating pressure: which is the maximal pressure, maintained constantly during the normal operation.

- Presiunea de utilizare: care este presiunea pe care o au vaporii în momentul ieşirii acestora din supraîncălzitorul căldării.

- Output pressure: which is the pressure of the steam at the superheater discharge outlet.

- Presiunea de probe: care este presiunea maximă la care s-au făcut proba hidraulică a căldării, de obicei de 1,5 ori mai mare decât presiunea nominală.

- Test pressure: which is the maximum pressure used at the hydraulic testing usually of 1.5 times the rating pressure.

Temperatura aburului

Este temperatura aburului care poate fi saturat sau nesaturat.

Steam temperature

It is the temperature of the steam, which can be either saturated or superheated.

Suprafaţa de încălzire a căldării

Este suprafaţa metalică care acumulează căldura necesară transformării apei în vapori.
Această suprafaţă poate fi: 

Boiler heating surface

It is the metal surface that accumulates the heat needed for converting the water in steam.
This surface can be:

- Suprafaţă de încălzire principală: care este suprafaţa metalică care este în contact cu apa care vaporizează pe o parte şi cu gazele arse te cealaltă parte.

Main heating surface: which is the metal surface that is in contact with water which vaporizes on one side and the hot gases on the other side.

Suprafaţă de încălzire auxiliară: care este suprafaţa care acumulează căldura necesară unei mai bune vaporizări. (preîncălzitor de aer, economizor, supraîncălzitor etc.).

Auxiliary heating surface: which is the metal surface that accumulates the heat needed for a better vaporization (air preheater, economizer, superheater etc.).

Randamentul căldării

Este raportul dintre cantitatea de căldură degajată în focarele căldării şi cantitatea de căldură transmisă apei spre a vaporiza.

Boiler efficiency

It is the amount of heat released in the furnace divided by the amount of heat transmitted to water to vaporize.

Consumul de combustibil

Este cantitatea de combustibil arsă în unitatea de timp.

Fuel consumption

It is the amount of fuel that is burned in the furnaces in time unit

Capacitatea de vaporizare a combustibilului

Reprezintă cantitatea de aer obţinută în căldare prin arderea unui kilogram de combustibil.

Vaporization fuel capacity

It is the amount of air obtained in the boiler by burning a kilogram of fuel.

Tensiunea termică a focarului

Este o caracteristică care dă informaţii asupra cantităţii de căldură degajată prin arderea combustibilului fiecărui metru cub al focarului.

Furnace thermal stress

It is a feature giving information about the amount of heat released by fuel combustion to each cubic meter of the furnace volume.

Caracteristica de greutate a căldării

Este raportul dintre greutatea căldării cu sau fără apă şi debitul orar.

Boiler weight characteristics

It is the weight of the boiler with or without water divided by its capacity.