Clasificarea căldărilor navale

Marine Steam Boilers Classification

Căldările sunt folosite la bordul navei pentru producerea aburului. Acest abur poate fi utilizat pentru acţionarea motoarelor principale cum ar fi maşini alternative cu abur (care sunt rar utilizate în zilele noastre) sau turbine cu abur în petroliere mari submarine şi spărgătoare de gheaţă nucleare sau pentru acţionarea instalaţilor auxiliare de bord cum ar fi turbopompele.

Boilers are used on board ship for producing steam. This steam may be used for driving the main engines such as reciprocating steam engines (which are rarely used nowadays) or steam turbines in large tankers or nuclear submarines and icebreakers, or for driving auxiliary machinery such as turbopumps.

Căldările pot fi clasificate după mai multe criterii după cum urmează:

• După substanţa care curge prin ţevi:

Boilers can be classified by several criteria like the following

• By the substance that flows in the boiler tubes:

- căldări ignitubulare: unde gazele fierbinţi curg prin tuburi, iar apa le înconjoară.

- smoke-tube (fire-tube) boilers: where the hot gases flow in the tubes and the water surround them

- căldări acvatubulare: la care apa curge prin tuburi care sunt plasate în curent de gaze arse.

- water-tube boilers: where the water flows in the tubes, which are placed in a hot gas flow.

• După sursa de căldură folosită:

• By the heat source:

- căldări cu cărbuni: care folosesc arderea cărbunilor pentru a genera căldură.

coal-fired /burning boilers: which use coal combustion to generate heat.

 - căldări cu păcură: care folosesc arderea combustibilului lichid pentru a genera căldură.

- oil-burning/ oil-fired boilers: which use oil combustion to generate steam.

- căldări recuperatoare: care folosesc căldura gazelor evacuate. Acestea sunt plasate în coşurile de fum ale navei.

-  exhaust-gas boilers: which use the waste gases heat. These are placed in the ship’s funnels.

• După valoarea presiunii aburului generat:

• By the generated steam pressure value:

- căldări de joasă presiune: căldări care au presiunea de lucru mai mică decât 15 bar.

- low pressure boilers: boilers that have the work pressure less then 15 bar.

- căldări de medie presiune: căldări care au presiune de lucru între 15 şi 29 bar.

- medium (moderate) pressure boilers: boilers that have the pressure between 15 and 29 bar.

- căldări de înaltă presiune: căldări care au presiunea nominală mai mare de 30 bar.

- high duty boilers: boilers that have rating pressure higher than 30 bar.

• După valoarea temperaturii aburului generat:

• By the generated steam temperature value:

- căldări care generează abur saturat: care produc abur la temperatura de saturaţie. Acestea nu sunt prevăzute cu supraîncălzitoare.

- boilers which generate saturated steam: they produce steam at the saturation temperature. They are not provided with superheaters.

- căldări care generează abur supraîncălzit: care produc abur la o temperatură mai mare decât temperatura de saturaţie.

- boilers which generate superheated steam: they produce steam at a temperature higher than the saturation temperature.

• După modul în care este circulată apa în căldare:

• By the mode the water is circulated in the boiler:

- căldări cu circulaţie naturală: unde circulaţia apei se face fără ajutorul vreunui dispozitiv. Aceste căldări se împart în:
- căldări cu circulaţie naturală lentă: unde apa circulă cu viteză mică.
- căldări cu circulaţie naturală accelerată: la care apa curge cu viteză mare. 

- natural circulation boilers: where the water circulates without any device help. These boilers can be divided in:

- slow natural circulation boilers: where water flows at low speed.
- composite boilers: where water flows at high speed. 

- căldări cu circulaţie artificială: la care apa este circulată în interiorul căldării cu ajutorul unor pompe speciale.

assisted circulation boilers (forced -water- circulation boilers, forced-flow boilers): where inside the boiler the water is circulated by means of special pumps.: where inside the boiler the water is circulated by means of special pumps.

• După modul în care este realizat tirajul:

• By the way the draught is done:

- căldări cu tiraj natural: unde aerul necesar arderii pătrunde liber în focar.

- natural draught boilers: when the combustion air enters the furnace naturally.

- căldări cu tiraj artificial: unde aerul necesar arderii este pompat de ventilatoare sau turbosuflante.

- artificial (forced) draught boilers: when the combustion air is pumped by fans or turbochargers.

• Alţi termeni folosiţi:

• Other related term:

 - căldare centrală
- căldare de incendiu
- căldare automatizată
- căldare complet automatizată
- căldare cu alimentare automată
- căldare cu ardere dublă
- căldare cu comandă de la distanţă
- căldare cu dublă evaporare
- căldare cu flacără întoarsă
- căldare cu focar ecranat
- căldare cu supraîncălzitor automat
- căldare cu ţevi fierbătoare trans-versale
- căldare cu tuburi curbe
- căldare radiantă 

- center boiler
- fire bucket
- automatic boiler
- full automatic boiler
- automatic-feeding boiler
- dual-fired boiler
- remote controlled boiler
- double evaporation boiler
- return flame boiler
- all-water-wall boiler
- controlled-superheater boiler
- cross tube boiler
- bent tube boiler
- radiant boiler