Cămaşa cilindrilor şi chiulasa

The Cylinder Liner and Cover

Cămaşa cilindrilor şi chiulasa - exploded diagram

Piese componente:

1. Prezon;
2. Piuliţă;
3. Piuliţă;
4. Prezon;
5. Tubulatură;
6. Garnitură de cauciuc;
7. Tubulatură;
8. Piuliţă;
9. Prezon;
10. Piuliţă;
11. Prezon;
12. Capac;
13. Prezon;
14. Consola valvulei de lansare;
15. Şurub;
16. Garnitură de etanşare;
17. Cep filetat;
18. Şaibă arcuitoare;
19. Şurub;
20. Prezon lung, mediu sau scurt în funcţie de tipul motorului;
21. Piuliţă;
22. Prezon pentru corpul supapei de evacuare;
23. Prezon;
24. Suport pentru valvula de siguranţă;
25. Piuliţa;
26. Distanţier;
27. Prezon;
28. Nut;
29. Şaibă arcuitoare;
30. Flanşă;
31. Inel de cauciuc;
32. Suport pentru injector;
33. Prezon;
34. Piuliţă;
35. Tubulatură;
36. Prezon;
37. Prezon;
38. Piuliţă;
39. Inel de cauciuc;
40. Prezon lung, mediu sau scurt în funcţie de tipul motorului;
41. Chiulasa;
42. Inel (şaibă) de etanşare;
43. Cămaşa cilindrului;
44. Tubulatură;
45. Prezon;
46. Piuliţă;
47. Prezon;
48. Piuliţă;
49. Capac;
50. Prezon;
51. Blocul cilindrilor (blocul motor);
52. Garnitură (etanşare);
53. Inel de cauciuc;
54. Ghidul arcului;
55. Arc;
56. Bilă;
57. Ştift (bolţ);
58. Carcasă;
59. Inel de cauciuc;
60. Inel 2/2;
61. Prezon;
62. Camera de aer;
63. Capac;
64. Capac;
65. Prezon;
66. Placă;
67. Piuliţă; 

Spare parts:

1. Stud;
2. Nut;
3. Nut;
4. Stud;
5. Pipe;
6. Rubber seal;
7. Pipe;
8. Nut;
9. Stud;
10. Nut;
11. Stud;
12. Cover;
13. Stud;
14. Liner for starting valve;
15. Screw;
16. Gasket;
17. Screw plug;
18. Lock washer;
19. Screw;
20. Stud long, middle or short depending on engine type;

21. Nut;
22. Stud for exhaust valve housing;
23. Stud;
24. Liner safety valve;
25. Nut;
26. Distance piece;
27. Stud;
28. Nut,
29. Lock washer;
30. Flange;
31. Rubber ring;
32. Liner F.O. valve;
33. Stud;
34. Nut;
35. Pipe;
36. Stud;
37. Stud;
38. Nut;
39. Rubber ring;
40. Stud long, middle or short depending on engine type;
41. Cylinder cover;
42. Sealing ring;
43. Cylinder liner;
44. Pipe;
45. Stud;
46. Nut;
47. Stud;
48. Nut;
49. Cover;
50. Stud;
51. Cylinder frame;
52. Packing;
53. Rubber ring;
54. Spring guide;
55. Spring;
56. Ball;
57. Pin;
58. Housing;
59. Rubber ring;
60. Ring2/2;
61. Stud;
62. Air box;
63. Cover;
64. Cover;
65. Stud;
66. Plate;
67. Nut; 

Cilindrul este suspendat într-un cadru din fontă Meehanite de mare rezistenţă. Cadrul formează o manta de răcire în jurul părţii superioare a cămăşii cilindrului, pe care o cuprinde complet. Etanşarea între cadru şi cămaşa cilindrului e asigurată prin intermediul unei îmbinări strânse în partea superioară şi prin intermediul unei presetupe la partea inferioară.

The cylinder is suspended in a frame made of Meehanite cast iron of great strength. The frame forms a cooling jacket round the upper part of the cylinder liner, which encloses it completely. Tightness between the frame and the cylinder liner is ensured by means of a solid joint at the top and a stuffing box at the bottom.

Şuruburi distanţiere pătrund prin camera de admisie şi cadrele “A” în scopul de a transmite presiunea de combustie postamentului.

Stay bolts lead through the cooling jacket, the scavenging air box, and the “A” frames with the purpose of transmitting the combustion pressure to the bedplate.

Cămaşa cilindrilor este confecţionată dintr-un aliaj de fontă perlitică Ti-V având mare stabilitate şi rezistenţă chiar şi la temperatură ridicată.

The cylinder liner is made of a pearlitic cast iron Ti-V alloy possessing great strength and resistance even at high temperature.

Cămaşa este alezată fin în partea interioară. In partea exterioară este rotunjită pe toată lungimea. Cămaşa este prevăzută cu ferestre de baleiaj pe toată circumferinţa. Cămaşa cilindrului este fixată în partea superioară printr-un inel între chiulasă şi blocul cilindrilor, pentru dilatarea liberă este prevăzut un joc.

The liner is bored smoothly on the inner side. On the outer side it is rounded on its whole length. The cylinder liner is provided with scavenge ports on its entire circumference. The cylinder liner is secured at the top by a collar between the cover and the frame for cylinders, and allowance is made for free expansion.

Etanşarea dintre cămaşa cilindrului şi camera de admisie (baleiaj) este realizată prin inele de etanşare din cauciuc.

Tightness between the cylinder liner and scavenge box is obtained by means of rubber tightening rings.

Fiecare cămaşă de cilindru are câteva orificii, prin care este introdus uleiul de la lubrificatoarele DSS (dependente de schimbarea sarcinii).

Each cylinder liner has a number of lubricating quills, through which oil is introduced from the LCD (Load Change Dependent) cylinder lubricators.

Uleiul este pompat în cilindru (prin ventile de reţinere) când segmenţii pistonului trec de orificiile de ungere, în timpul cursei ascendente.

The oil is pumped into the cylinder (via non-return valves) when the piston rings pass the lubricating orifices, during the upward stroke.

Lubrificatoarele sunt de obicei alimentate cu ulei de la un rezervor gravitaţional şi sunt echipate cu un flotor încorporat care ţine nivelul uleiului constant. De asemenea ele sunt echipate cu dispozitive de alarmă pentru nivel scăzut de ulei şi debit scăzut de ulei.

The lubricators are usually supplied with oil from a head tank, and are equipped with a built-in float, which keeps the oil level constant. They are also equipped with alarm devices for low oil level and low oil flow.

Chiulasa este turnată dintr-o bucată. Ea constituie suprafaţa superioară a camerei de ardere. Ea poate deservi unul, doi, trei, patru sau şase cilindrii.

The cylinder cover is cast as one piece. It is the upper sealing surface of the combustion chamber. It may serve one, two, three, four or six cylinders.

Chiulasa, proiectată din oţel special Cr-Mo asigură o mare rezistenţă la temperatura ridicată. Chiulasele mai pot fi confecţionate prin turnare dintr-un aliaj de fier conţinând carbon, siliciu şi cupru. Acest aliaj dă elasticitate şi bună conductivitate termică şi are un grad mic de dilatare termică.

The cylinder cover, designed of special Cr-Mo steel, ensures great strength at high temperature. Cylinder covers also can be made of a special iron alloy casting containing carbon, silicon, and copper. This alloy mixture provides elasticity and good thermal conductivity, and has a low thermal expansion rate.

Chiulasa trebuie să fie suficient de rezistentă astfel încât să nu se fisureze între tiranţii chiulasei, între supapele de admisie şi evacuare (la motoarele în patru timpi) sau între supape şi injectoare (bucşe sau găuri).

The cylinder cover must be sufficiently strong so that it does not crack between the cylinder-head bolts (studs), between the intake and exhaust valve (at the four stroke engines), or between the valves and injector (sleeve or bore).

În chiulasă sunt presate ghidajele supapelor care ghidează tija supapei în timpul închiderii şi deschiderii supapei.

The valve guides, who guide the valve stem during the opening and closing of the valve, are pressed into the cylinder cover.

Supapele trebuie dispuse astfel încât jetul de combustibil poate atinge toată suprafaţa de ardere, dar trebuie să fie îndeajuns de depărtate încât agentul de răcire să poată circula liber printre ele prin aceasta prevenind crăparea chiulasei între scaunele supapelor.

The valves must be located so that the fuel spray can reach the total combustion area, but they must be far enough apart so that the coolant can circulate freely between them, thereby preventing the cylinder cover from cracking between the valve seats.

Valva de evacuare este situată în centru, respectiv cele de lansare şi de siguranţă şi injectoarele în jurul ei. Această poziţie centrală a valvei de evacuare este făcută spre a da o bună descărcare a gazelor de evacuare combinată cu accesul uşor la celelalte valve.

The exhaust valve is situated in the center and the starting and safety valves, and fuel valves round it. This central position of the exhaust valve is designed to give a good discharge of the exhaust gases combined with easy access to the other valves.

Chiulasa este suportul lagărului consolă al culbutorului supapei de evacuare.

The cover is the support of the bearing bracket for the exhaust lever.

Mărimea chiulasei nu este determinată de numărul de cilindri, cât mai degrabă de factori precum costul total al motorului, proiectarea blocului cilindrilor, numărul lagărelor principale, solicitarea termică preconizată şi dificultăţile anticipate în răcire şi etanşare (a chiulasei).

The size of the cylinder cover is not determined by the number of cylinder but rather by such factors as the overall cost of the engine, the cylinder block design, the number of main bearings, the expected thermal stress, and the anticipated cooling and sealing difficulties (of the cylinder head).

Fie că este folosit câte o chiulasă individuală pentru fiecare cilindru fie că chiulasa acoperă doi, trei, patru sau şase cilindrii, aceasta trebuie totuşi să aibă rezistenţa şi rigiditatea adecvată. Ea trebuie să se comporte ca o suprafaţă de etanşare între cămaşa cilindrului, faţa superioară a blocului cilindrilor, canalelor pentru ulei şi de răcire fără a deforma bucşa sau supapele.

Whether an individual cylinder head is used for each cylinder or the cylinder cover covers two, three, four or six cylinders, it must nevertheless have adequate strength and stiffness. It must act as a sealing surface between the cylinder sleeve, cylinder-block top deck, and oil and cooling passages, without distorting the sleeve or valves.

Canalele interne de răcire trebuie să fie dispuse pentru a asigura curgerea agentului de răcire cu o viteză mare în jurul valvelor şi tuburilor injectoare. Aceasta trebuie să elimine căldura (bulele de abur) şi să prevină acumulările sau depunerile de piatră. Canalele trebuie să nu fie înfundate. Deschiderile exterioare trebuie să prevină tulburenţa şi să permită circulaţia nestingherită de la blocul cilindrilor la chiulasă.

The internal cooling passages must be located to ensure that the coolant flow has a high velocity at and around the valves and injector tubes. It must remove heat (steam bubbles) and prevent the accumulation of deposit or scale. The passages should have no dead ends. The external openings must prevent turbulence and permit unrestricted circulation from the cylinder block to the cylinder cover.

Chiulasa şi mantaua de răcire sunt îmbinate prin intermediul unor prezoane solide. 

The cover and the cooling jacket are joined together by means of heavy studs.

La demontarea chiulasei trebuie aplicate următoarele reguli:

• Să nu se demonteze niciodată chiulasa când e caldă pentru că se va torsiona (deforma);

The following rules should be applied when removing cylinder cover:

• Never remove the cylinder cover when it is hot because it will become distorted (warped);

• Trebuie avută grijă la demontarea prezoanelor sau piuliţelor chiulasei;

• Care should be taken when removing the cylinder-cover bolts or nuts;

• Dacă chiulasa este foarte grea folosiţi un palanc pentru a o ridica de pe blocul cilindrilor;

• If the cylinder cover is very heavy, use a hoist to lift it from the cylinder block;

• Dacă chiulasa este mică, înşurubaţi mânerele de ridicare în chiulasă pentru a o ridica de pe bloc.

• If the cylinder cover is small, screw the lift handles into the cylinder cover to lift it from the block.

• Dacă chiulasa este foarte strânsă nu introduceţi o daltă sau o şurubelniţă intre blocul cilindrilor şi chiulasă pentru a o îndepărta, pentru că aceasta va vătăma ambele suprafeţe. Loviţi uşor chiulasa cu un ciocan de bronz sau de plumb sau folosiţi un bloc de lemn pentru a o slăbi.

• If the cylinder cover is excessively tight, do not drive a chisel or screwdriver between the cylinder block and cover to remove it, as this will damage both surfaces. Lightly tap the cylinder head with a bronze or lead hammer or use a block of wood to break it loose.

• Când se demontează chiulasa aveţi grijă să nu o deterioraţi sau să deterioraţi suprafaţa sau filetele blocului cilindrilor.

• When removing the cylinder cover, take care not to damage it or the cylinder block surface or threads.

• Dacă sunt folosite prezoane aveţi grijă să nu le îndoiţi.

• After removal, place the cylinder cover in a holding fixture, or if happens to be square, you may place it on a workbench.

• Examinaţi cu atenţie camera de ardere odată ce este descoperită. Cercetarea atentă poate adesea dezvălui cauzele consumului mărit, supraalimentării cu combustibil, infiltraţiilor de apă sau supraîncălzirii. De asemenea pot fi văzute defecţiuni ale pistoanelor, cămăşilor cilindrilor sau blocului cilindrilor.

• Carefully inspect the combustion chamber once it is exposed. Close scrutiny can often reveal the cause of high consumption, overfueling, water leakage, or overheating. Damage to pistons, cylinder sleeves, and cylinder block can also be seen.