Pompe - Clasificare

Pump - Classification

Clasificare Pompe
Pump classification

Această varietate de tipuri este necesară pentru a satisface nevoile instalațiilor auxiliare care sunt numeroase și îndeplinesc multe funcțiuni (satisfac nevoile motoarelor principale și căldărilor, pentru manevrarea mărfii sau a altor lichide în diverse instalații cum ar fi instalația de santină și balast).

This variety of types is necessary in order to suit the needs of auxiliary machinery systems, which are in a large number and have many functions (to supply the needs of main engines and boilers , to handle cargo and other liquids in different systems like bilge and ballast systems).

Pentru a corespunde cerințelor societății de clasificare, proiectarea unei pompe navale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

To comply with the Classification requirements, a naval pump design must fulfil the following conditions:

Construcția pompei trebuie să excludă posibilitatea pătrunderii lichidului pompat la lagăre. Fac excepție pompele la care lichidul pompat este folosit și pentru ungerea lagărelor.

Provision is to be made to prevent the penetration of pumped fluid into the bearings. However, this does not apply to the pumps where the pumped fluid is also used for lubrication of the bearings.

Presetupele pompelor amplasate la partea de aspirație se recomandă a fi prevăzute cu un sistem de etanșare hidraulic.

The pump glands set on the suction side are recommended to be fitted with hydraulic sealing system.arrier;

Dacă construcția pompei nu exclude posibilitatea creșterii presiunii peste valoarea de calcul, pe corpul pompei sau pe tubulatura de refulare trebuie să fie prevăzută, înainte de prima valvulă de închidere, o supapă de siguranță.

If the design of the pump does not preclude the possibility of pressure raising above the rated value, a safety valve is to be fitted on the pump casing or on the delivery piping, before the first stop valve.

La pompele destinate pentru pomparea lichidelor inflamabile, supapele de siguranță trebuie să aibă evacuarea în spațiul de aspirație al pompei.

In the pumps intended for transferring inflammable liquids, the by-pass from safety valves is to be affected to the suction side of the pump.

Trebuie prevăzute măsuri constructive care să excludă posibilitatea producerii șocurilor hidraulice; folosirea în acest scop a supapelor by-pass (de ocolire) nu este recomandabilă.

Provision is to be made to prevent hydraulic impacts; the use of by-pass valves for this purpose is not recommended.

Turația critică a rotorului pompei nu trebuie să fie mai mică de 1,3 ori turația de calcul.

The critical speed of the pump rotor is not to be less than 1.3 of the rated r.p.m.

Pompele prevăzute cu dispozitive de autoaspirație trebuie să funcționeze în condiții de “aspirație uscată” și de regulă, vor fi prevăzute cu o instalație care să nu permită funcționarea dispozitivului de autoaspirație cu apă murdară.

The pumps provided with self-priming devices shall ensure operation under “dry-suction” conditions, and as a rule, are to be fitted with arrangements preventing the self-priming device from operating with contaminated water.

La pompele cu autoamorsare trebuie prevăzut un loc pentru cuplarea unui manovacuummetru.

The self-priming pumps shall have a spot for connecting a vacuum-pressure gauge.

La pompele care vehiculează fluide combustibile fierbinți, etanșarea arborelui trebuie să fie astfel încât pierderile apărute să nu provoace formarea de vapori și gaze într-o cantitate care să poată forma un amestec inflamabil de aer și gaz. 

For pumps with hot combustible fluids, the shaft sealing shall be so that the leakage does not build-up vapours and gases in an amount that could lead to an inflammable mixture of air and gas.

Atunci când se folosesc în construcția pompei materiale cu o conductivitate electrică mică (mase plastice, cauciuc etc.) trebuie să se ia măsuri pentru îndepărtarea sarcinilor electrice prin includerea în aceste materiale a unor adausuri constructive sau să se utilizeze dispozitive de descărcare a sarcinilor electrice și îndepărtarea lor de pe corp.

When materials with a low electroconductibility (such as plastics, rubber, etc.) are used for the pumps provision is to be made for removing the electric charges by introducing some conductive additions in these materials or by using devices for discharging the electric charges and removing them from the body.