Materiale

Materials

Un material este în general folosit pentru că oferă rezistența necesară, aparență și alte proprietăți la un cost minim.

A material is generally used because it offers the required strength, appearance, and other properties at minimum cost.

Lemnul a fost primul material folosit de către om pentru construirea ambarcațiunilor. În zilele noastre însă lemnul mai este utilizat numai la construcția ambarcațiunilor mici (bărci de salvare, bărci de pescuit sau agrement), a unor nave nepropulsate (bacuri, șlepuri) sau pentru confecționarea punților. Lemnul mai este utilizat la confecționarea materialelor pentru vitalitatea navei și a mobilei și amenajărilor interioare.

Wood was the first material used by man for ship building. But nowadays, wood is only used to build small ships (lifeboats, fishing boats or recreation boats), some dumb boats (float bridges, scows) or decks. Wood is also used for ship safety equipment and ship’s furniture.

Metalele sunt cele mai utilizate materiale în construcțiile navale. Principalele avantaje ale metalelor sunt rezistența și tenacitatea lor.

Metals are the most commonly used materials in ship constructions. The main advantages of metals are their strength and toughness.

Nu toate metalele sunt rezistente. Cuprul și aluminiul, de exemplu, sunt ambele foarte slabe.

Not all metals are strong. Copper and aluminium, for example, are both fairly weak.

Metalele pot fi produse să îndeplinească orice cerință sau specificație tehnică.

Metals can be produced to meet every kind of engineering specification and requirement.

Alierea este o metodă importantă pentru obținerea oricăror proprietăți speciale sunt cerute: rezistență, tenacitate, rezistență la uzură, proprietăți magnetice și rezistență electrică sau rezistență la coroziune.

Alloying is an important method of obtaining whatever special properties are required: strength, toughness, resistance to wear, magnetic properties and high electrical resistance or corrosion resistance.

Proprietățile metalelor pot fi mai departe îmbunătățite prin folosirea tratamentelor termice. “Tratament termic” este denumirea unui număr de procedee diferite prin care proprietățile metalelor și aliajelor sunt schimbate. De obicei constă din încălzirea metalului sau aliajului la o anumită temperatură, sub punctul său de topire, menținerea lui la această temperatură pentru o anumită perioadă de timp și apoi răcirea lui cu o anumită viteză pentru a obține orice proprietăți speciale sunt cerute.

The properties of a metal can be further improved by use of heat treatment. “Heat treatment” is the term given to a number of different procedures in which the properties of metals and alloys are changed. It usually consists of heating the metal or alloy to a selected temperature below its melting point, maintaining it at that temperature for a certain time and then cooling it at a certain rate to obtain whatever special properties are required.

Principalele tratamente termice sunt:

Călirea, care este folosită spre a face metalele mai rigide. Acest tratament este caracteristic oțelului, dar poate fi aplicat fontelor cenușii și anumitor metale și aliaje neferoase. Călirea constă în încălzirea și menținerea temperaturii metalului la o temperatură superioară și urmată de o răcire rapidă în apă sau alte soluții.

The main heat treatment procedures are:

Hardening, which is used to make metals harder. This treatment is characteristic for steel but it can be applied to gray cast irons and some non-ferrous metals or alloys too. Hardening consists of heating and maintaining the metal temperature at a high value, followed by a fast cooling in water or other solutions.

Revenirea, care face metalele și aliajele mai maleabile și mai puțin casante. Acest tratament constă dintr-o încălzire la o temperatură inferioară urmată de o răcire lentă și se aplică metalelor călite.

Tempering, which makes the metals or alloys softer and less brittle. This treatment consists of heating the metal at an inferior temperature, followed by a slow cooling; it is applied to hardened metals.

Recoacerea, care se efectuează pentru a face un metal moale astfel încât să poată fi prelucrat mai ușor. Acest tratament constă dintr-o încălzire la o temperatură înaltă , o menținere și o răcire lentă.

Annealing, which is carried out to make a metal soft so that it can be machined more easily. This treatment consists of a heating at a high temperature, a maintaining and a slow cooling.

Nitrurarea, este un tratament termic pentru durificarea părții exterioare a materialului, în timp ce la interior acesta rămâne tenace. Aceasta este un tratament final, nu se mai aplică nici o altă prelucrare termică sau mecanică după aceasta.

Nitriding, is a surface treatment made for hardening the outside of the material while keeping the inside tough. This is a final treatment; no further heat treatments or mechanical processing should be applied.

Cele mai utilizate metale și aliaje metalice la bordul navei sunt:

Oțelul: majoritatea părților com- ponente ale sistemului de osatură și învelișul corpului sunt construite din oțel de laminare denumit oțel laminat;

The most frequently used metals and metal alloys on the board of ship are:

Steel: major parts of the hull framing system and plating are made from a laminated steel called rolled iron;

Oțelul forjat: care este folosit pentru tijele pistoanelor în partea de abur și manipulare combustibil; pentru cuplaje;

Forged steel: which is used for piston rods on the steam side and fuel oil handling; for couplings;

Oțel forjat Siemens Martin: care se folosește pentru bielele și arborii cotiți ai compresoarelor;

Siemens Martin forged steel: which is used for the compressors connecting rod and crank shaft;

Oțel inoxidabil: care este folosit pentru supape la pompele de alimentare cu apă; axul pompei de vacuum. Acest oțel poate fi aliat cu crom la duzele turbinelor (13%Cr), lamele turbinelor (12%Cr) și supapa de laminare;

Stainless steel: which is used for valves on the feed water pumps; vacuum pump shaft. This steel can be alloyed with Chrome for steam turbine nozzles (13%Cr), blades (12%Cr) and governor valve;

Oțel nitrurat: care se folosește pentru șuruburile și angrenajele pompelor cu șurub și celor cu roți dințate;

Nitrided steel: which is used for screws and gears in screw and gear wheels pumps;

Oțel de înaltă calitate: care este folosit în general la arborii cotiți;

High-quality steel: which is generally used for crankshafts;

Fonta: care este folosită pentru carcasele turbinelor; carcasele lagărelor; cilindrii, segmenți și supapelor pompelor pe partea de abur și manevrare combustibil; carcasele pompelor cu șurub și cu roți dințate, a pompelor centrifuge (pentru pompa de circulație a căldării și pentru circularea apei tehnice);

Cast iron: which is used for turbine casings; bearing boxes; pump cylinders; pump pistons, piston rings and valves on the steam side and fuel oil handling; casings on the screw and gear pumps, centrifugal pumps (for boiler water circulation and fresh water handling);

Fonta Mehanite: care este utilizată pentru blocul cilindrilor;

Mehanite cast iron: which is used for the cylinder block;

Fonta perlitică: care este utilizată pentru cămășile cilindrilor

Pearlitic cast iron: which is used for cylinder liners;

Cuprul: care este utilizat pentru țevile răcitoarelor de aer;

Copper: which is used for air coolers pipes;

Bronzul: care este folosit la anumite valve;

Bronze: which is used for some valves;

Bronzul roșu: care este un aliaj Cu 87-80% și Sn 13-15% și este utilizat pentru cuzineți; cămășile cilindrilor la pompele pentru circulat apă de mare, pompele de alimentare cu apă și celor de stripping;

Gunmetal: which is an Cu 87-80% and Sn 13-15% alloy and is used for bushes; cylinder liners and pistons on the sea water handling, feed water and stripper pumps;

Aluminiul: este foarte mult folosit în construcțiile navale. Acesta se folosește pentru: motoare, tubulaturi etc. S-au realizat chiar nave în întregime din aluminiu.

Aluminium: is used a lot in ship constructions. It is used for engines, pipes etc. There have even been ships constructed entirely by aluminium.

Bronzul cu aluminiu: care este folosit la cuzineții axului și la rotorul pompelor centrifugale de circulație apă de mare; pentru rotorul pompelor de vacuum;

Aluminium bronze: which is used for shaft sleeves and impeller at sea water handling centrifugal pumps; vacuum pumps runner;

Bronzul cu magneziu: care este folosit pentru supapele și tijele pistoanelor la pompele de apă de mare și de alimentare cu apă;

Manganese bronze: which is used for valves and piston rods at sea water handling, stripper pumps and feed water pumps;

Bronzul cu fosfor: care este folosit pentru rotorul pompei de apă tehnică;

Phosphor bronze: which is used for the fresh water handling pump impeller;

Alama cu aluminiu: care este folosită la tuburile schimbătoarelor de căldură;

Aluminium brass: which is used for heat exchanger tubes;

Metalul antifricțiune (alb): folosit pentru căptușirea suprafețelor de reazem.

White metal: used for lining bearing surfaces.

Materialele plastice sunt mai ușoare, mai rezistente la coroziune dar, acestea nu sunt în mod obișnuit atât de rezistente ca metalele. O problemă cu aceste materiale este că acestea ard ușor și pot cauza incendii. O altă problemă cu materialele plastice este ce se întâmplă cu acestea după utilizare.

Plastics are lighter and more corrosion-resistant, but they are not usually as strong as metals. A problem with plastics is that they burn easily and could be fire starters. Another problem with plastics is what to do with them after use.

Cele mai utilizate materiale plastice la bordul navei sunt:

Bachelita: care este folosită pentru segmenții pistoanelor la pompele de circulație apă de mare; De asemenea bachelita se utilizează la aproape toate carcasele aparatajului electric: contactoare, relee termice, contro-lere, comutatore, întreruptoare auto-mate etc.

The most commonly used plastics on board of a ship are:

Bakelite: which is used for piston rings at sea water handling, stripper and fuel oil handling pumps. Bakelite is also used for almost all casings of the electrical equipment: relay switches, thermocouple relays, controllers, switches, automatic switches etc.

Polietilena: care se folosește ca material electroizolant, pentru ambalaje, diverse părți componente etc. Polietilena este foarte rezistentă la acțiunea agenților chimici, dar se topește ușor.

Polyethylene: which is used as insulating material, for packages, various other parts etc. Polyethylene has great chemical endurance but it melts easily.

Teflonul (politetrafluor-etilena): care se folosește izolatori electrici, piese solicitate mecanic. Teflonul este neinflamabil.

Teflon: (polytetrafluor-ethylene): which is used for insulating, stressed parts. Teflon is uninflammable.

Policlorura de vinil (P.V.C.): care se folosește la realizarea izolațiilor pentru cabluri, țevi flexibile pentru instalații etc. PVC–ul se carbonizează, dar nu propagă flacăra.

Polyvinylchloride (PVC): which is used for cable insulation, flexible pipes for installations etc. PVC chars but the flame does not spread.

Polistirenul: se folosește pentru impregnarea țesăturilor etc. Polistirenul expandat se folosește la izolările termice la camerele frigorifice etc.

Polystyrene: which is used to impregnate textures etc. Expanded polystyrene is used for thermal insulation of refrigerating chambers etc.

Polimetacrilatul de metil: care se folosește la obținerea de lacuri și adezivi, plexiglas etc.

Methyl-polymethacrilyte: which is used to obtain varnishes and adhesives, plexiglas etc.

Alte materiale folosite la bordul navei sunt:

Fibra de sticlă: pentru corpuri mici de navă, tancuri pentru produse chimice, rufuri, suprastructuri, bărci de salvare, carcasele plutelor de salvare etc.

Other materials used on board of ship are:

Glass fibre: for small hulls, chemical tanks, deck houses, superstructures, lifeboats, life raft casings etc.

Sticla: pentru luminatoare, ferestrele cabinelor, sticle de nivel etc.

Glass: for skylights, cabin windows, level gauges etc.

Klingerit (clingherit): pentru garnituri etc.

Klinkerite: for gaskets etc.

Betonul poate fi folosit în cons- trucțiile navale având o inimă de oțel pentru rigidizare.

Concrete may be used in ship construction with a core of steel for strength.

Cimentul, care este utilizat în tancurile de apă tehnică și tancurile dublului fund.

Cement , which is used in freshwater tanks and double bottom tanks.

Azbest: pentru izolări ignifuge;

Asbestos (asbest): for fireproof isolations;

Câlți: care se folosesc pentru izolarea fitingurilor în sistemele de tubulaturi;

Oakum (hemp combing): which are used to isolate the fittings on piping systems;

Cărămidă refractară: pentru izolarea termică a camerelor de ardere a căldărilor.

Refractory brick: for isolating the boiler combustion chamber.

Materiale pentru fabricarea parâmelor:

Cânepă: care este folosită la ambarcațiunile cu vele pentru că este flexibilă și nu se contractă nici nu se umflă după contactul cu apa. Parâmele de cânepă pot fi gudronate sau negudronate.

Materials for ropes:

Hemp: which is used on sailing boats because it is strong and flexible and does not shrink or swell in contact with water. Hemp ropes can be tarred or untarred.

Inul: care este mai rezistent decât cânepa;

Flax: which is stronger then hemp;

Manila (manelă): care este folosită pentru numeroase operațiuni legate de manipularea mărfii și de legare la cheu pentru că este rezistentă și flexibilă.

Manila: which is used for a number of operations connected with cargo-handling and mooring because it is strong and flexible;

Sisal: care este folosit pentru legare la cheu și matelotaj. Este mai puțin rezistent decât manila, dar este mai ieftin.

Sisal (henequen): which is used for mooring and lashing. It is less strong than manila, but it is cheaper.

Cocosul: sub formă de fibre de cocos, este folosit pentru funii de legare la cheu și remorcare. Plutește foarte bine și este foarte elastic, dar putrezește ușor când este umed.

Coir (grass): which in shape of coconut fibres, is used for mooring and towing lines. It is very buoyant and very elastic but it rots easily when wet.

Bumbacul: care este rezistent, flexibil arată frumos, dar este foarte scump.

Cotton: which is strong, flexible and has a nice aspect but is very expensive.

Nylon-ul: care este folosit la parâmele din fibre sintetice este rezistent la tracțiune, elastic și foarte rezistent la acțiunea apei, dar se întărește și devine puțin flexibil la temperaturi scăzute.

Nylon: which is used for synthetic fiber ropes; it is strong, elastic and very resistant to the action of water but becomes harder and less flexible at low temperatures.

Terilen-ul: care este folosit pe iahturi; are cel mai înalt punct de topire.

Terylene: which is used on yachts; it has the higher melting point.

Polipropilena: care este folosită pentru saule de loch și fungi, are cel mai scăzut punct de topire.

Polypropylene: which is used for log lines and halyards, has the lower melting point

Lacuri, grunduri, vopsele, vopsele antivegetative (cu plumb), smoală:

grunduri, care sunt aplicate unei suprafețe curate pentru a-i asigura protecție împotriva ruginii și care constituie suportul pentru stratul următor;

Varnishes, grounds, paintings, lead paintings, tar:

metal primers, which are applied to a bare surface to give protection against rust and they act as a base for the next coat;

vopsele pentru straturile intermediare care sunt folosite peste grunduri înainte de stratul superior.

undercoat paints, which are used over the primer before the top coat;

vopsele pentru stratul superior, care asigură o suprafață foarte rezistentă și dau culoarea cerută;

top coat paints, which provide a hard-wearing surface and give the required color;

vopsele termorezistente care sunt folosite la radiatoare și țevi încălzite cât și pentru coșul de fum al navei;

heat-resistant paints, which are used for radiators and hot pipes, and for the ship’s funnel;

vopsele antivegetative care conțin agenți toxici care sunt otrăvitori pentru fauna marină. Acești agenți toxici protejează corpul navei împotriva depunerilor biologice (corali, scoici etc.);

anti-fouling paints, which contains toxicants that are poisonous for marine life. These toxicants protect the ship’s hull against biological deposits (corals, bivalves etc.);

vopsele antiderapante, care sunt utilizate pe punțile exterioare, scările dintre punți etc.

non-slip paints, which are used on weather decks, companion-ways etc.

lacurile, care asigură o acoperire de protecție transparentă lemnăriei;

varnishes, which give a clear protective coat to woodwork;

asfaltul (bitumul) care este folosit în santine, tancurile de asietă și punțile metalice înainte de a fi căptușite cu lemn.

bitumen, which is used in bilges, peak tanks and metal decks before they are sheathed with wood.

Uleiuri și Combustibili

Vaselină

Oils and Fuels:

Vaseline (petroleum jelly)

Uleiuri de ungere

Lubricating oils

Uleiuri de răcire;

Cooling oils;

Păcură, motorină;

Heavy fuel oil , Diesel oil;