Sistemul osaturii și învelișul corpului

The Hull Framing System and Plating

Mobirise

1. Etambou;
2. Chilă;
3. Carlingă centrală;
4. Etrava;

1. Stem;
2. Keel;
3. Middle line keelson;
4. Stern frame; 

Corpul navei este un complex care este format în principal dintr-un cadru de oțel învelit cu tablă. Cadrul de oțel poate fi construit în patru moduri:

The hull is a complex which consists mainly of a steel frame covered with plating. The steel frame could be constructed in four ways :

• sistemul transversal;
• sistemul longitudinal;
• sistemul combinat;
• sistemul mixt;

• transverse framing system;
• longitudinal framing system;
• combination system of framing;
• mixed framing system; 

În mod obișnuit se folosește un sistem mixt de osatură cunoscut sub denumirea de sistem longitudinal transversal, unde construcția navei este în sistem longitudinal exceptând dublul fund în compartimentul mașinilor, picul pupa, partea din pupa a covertei, construcții și rufuri care au un sistem de osatură transversal.

Usually the used system is the mixed framing system named “longitudinal-transverse framing system”, where the construction of the vessel is of longitudinal framing system except for the double bottom in machinery space, aft peak tank, after end of the upper deck, erections and houses which are transverse framing system.

Corpul navei este în mare parte sudat. Tipul principal de îmbinare a elementelor etravei, a etamboului și a cavaleților arborelui portelice este sudarea cap la cap. Pentru celelalte îmbinări ale osaturii și învelișului se mai folosește și nituirea.

The hull is of extensively welded construction. Butt welding is considered the main type of connection of separate parts of stem, sternframe and shaft brackets. Riveting is also used for the other joints of the hull framing and plating.

Îmbinările asamblărilor sunt de asemenea sudate cât mai mult cu putință. În general sudura este folosită la toți pereții despărțitori transversali sau longitudinali incluzând legătura cu longitudinalele bordajului, care îi străpung, și capătul coastelor. Toate capetele și cusăturile bordajului nu au îmbinări nituite datorită regulilor societății de clasificare. Oricum, chila de ruliu este nituită pe cornierul care este sudat pe bordajul metalic al cocii.

The connections of fittings are also welded as widely as possible. In general welding is used on all traverse and longitudinal bulkheads including the connection of shell longitudinals throughout, and end framing. All butts and seams of shell and deck plating do not have riveted seams as per classification society’s rules. However, the bilge keel is riveted to the angle bar which is welded to the shell plating.

Există două tipuri de etrave: etravă din tablă de oțel sudată întărită cu bracheți transversali sau etravă turnată, care are o execuție simplă cu raze de turnare cât mai mari posibil și este prevăzută cu nervuri transversale de întărire.

There are two types of stems: fabricated welded stem constructed of steel plates strengthened by horizontal brackets, or cast stem, which is simple in design with all fillets having large cast radii and is reinforced by horizontal webs.

Ambele tipuri de etrave se leagă de chila masivă sau de chila plată și, dacă este posibil, cu carlinga centrală. La etravele turnate, pentru îmbinarea cu carlinga centrală, se va prevedea la talpa etravei o nervură specială.

Both types of stems are efficiently connected to the bar or plate keels and, whenever possible, to the bottom centre grider. A special web is provided in cast stems for attachment to the centre grider at the stem foot.

Construcția etamboului este similară intr-un fel cu construcția etravei: din table sudate sau turnat. Particularitățile sunt date de prezența elicei, axului elicei, cârmei și axului cârmei.

The stern post construction is, in a way, similar to the stem construction: fabricated stern post or cast stern post. Particularities come from the presence of the propeller, the propulsion shaft, the rudder and the rudder spindle.

Forma etamboului este aleasă cu grijă astfel încât curentul de apă să nu influențeze curgerea în jurul elicei. Etamboul elicei și etamboul cârmei pot fi construite într-un corp comun. Deschiderea cadrului dintre etamboul cârmei și etamboul elicei este cât mai mică posibil.

The form of the stern frame is carefully decided in a way that the flow of water does not disturb the flow around the propeller. The stern post and the rudder post could be made as one piece. The span of the frame lower portion between the propeller post and the rudder post is as small as practically possible.

Mobirise

1. Varangă;
2. Suport central (în cazul navelor cu dublu fund) sau carlingă centrală ( în cazul navelor cu simplu fund);
3. Suport lateral (în cazul navelor cu dublu fund) sau carlingă laterală ( în cazul navelor cu simplu fund);
4. Nervură de rigidizare a varangei;
5. Tablă marginală;
6. Guseu de gurnă;
7. Coastă de cală;
8. Traversa punții intermediare;
9. Coastă de interpunte;
10. Traversa punții principale;
11. Guseu de legătură între coastă și traversa punții (brațol);
12. Curent de punte;
13. Guseu de legătură între traversă și curentul de punte;
14. Parapet;
15. Guseul parapetului;
16. Copastie;
17. Pontil de cală;
18. Pontil de interpunere;
19. Chila;
20. Învelișul fundului;
21. Învelișul (puntea) dublului fund;
22. Învelișul gurnei (gurna);
23. Învelișul bordajului;
24. Centura punții intermediare;
25. Tabla lăcrimară a punții intermediare;
26. Învelișul punții intermediare;
27. Guseu de legătură între coasta de interpunte și puntea intermediară;
28. Centura punții principale;
29. Tabla lăcrimară a punții principale;
30. Învelișul punții principale;
31. Căptușeala punții principale;
32. Cornier lăcrimar;
33. Guseu de legătură între pontil și punte. 

1. Floor;
2. Central grider (at hulls with inner bottom) or centre/main keelson (at hulls with single bottom);
3. Side grider (at hulls with inner bottom) or side/sister keelson (at hulls with single bottom);
4. Floor stiffener;
5. Margin plate;
6. Bilge bracket/knee;
7. Hold frame;
8. Middle-deck beam;
9. Between/’tween frame;
10. Main deck beam/grider;
11. Deck beam frame bracket;
12. Deck longitudinal;
13. Beam knee;
14. Bulwark;
15. Bulwark knee;
16. Bulwark rail;
17. Hold pillar/stanchion;
18. Middle-deck pillar;
19. Keel (centre-line-skeg);
20. Bottom plating;
21. Double bottom plating;
22. Bilge planking/plating;
23. Planking;
24. Sheer strake of middle deck;
25. Middle deck stringer plate;
26. Middle deck plating;
27. Between frame middle deck bracket;
28. Sheer strake of main deck;
29. Main deck stringer plate;
30. Main deck plating;
31. Main deck planking;
32. Waterway bar;
33. Deck pillar bracket;

Elementul principal al sistemului de osatură este carlinga (in cazul navelor cu simplu fund) sau suportul (în cazul navelor cu dublu fund). Acesta este elementul de osatură longitudinal, inclus în structura bloc-secției de fund, situat în planul diametral navei (carlingă centrală / suport central) sau la o anumită distanță de acest plan (carlingă laterală / suport lateral). De carlingă se sudează varangele. Acestea sunt elemente de osatură transversală incluse în structura bloc-secției de fund și având capetele limitate de cele două bordaje (în cazul navelor cu simplu fund) sau de tablele marginale (în cazul navelor cu dublu fund).

The main element of the hull framing system is the keelson (for hulls with single bottom) or the grider (for hulls with inner bottom). This is the element of the longitudinal framing system, included in the structure of the bottom section, placed in the centre-line plane (centre/main keelson / centre-grider) or at a certain distance from it (side/sister keelson / side grider). On the keelson are welded the floors. These are elements of the transverse framing system included in the structure of the bottom section, having their butts limited by the ship’s sheathing (for hulls with single bottom) or by the margin plates (for hulls with inner bottom).

Elementul de osatură transversal, inclus în structura bloc-secțiilor de punte și având capetele prinse de cele două bordaje, respectiv de doi pereți longitudinali sau de un perete longitudinal și de un bordaj ( în cazul existenței pereților longitudinali), se numește traversa punții. Acesta este elementul transversal principal de structură a punții. 

The element of the transverse framing system included in the structure of the deck sections, having its butts attached to the ship’s sheathing or between two side-wing bulkheads or a side-wing bulkhead and one side of casing (if there are side-wing bulkheads), is named deck beam. This is the main element of the deck transverse framing system. 

Între varangă sau guseul de gurnă și traversa sau învelișul punții (principale, intermediare, respectiv a suprastructurii), lângă învelișul bordajului se găsește coasta. Aceasta este elementul de structură transversal care asigură forma și rigiditatea bloc-secției de bordaj în plan vertical-transversal.

The frame is found between the bottom floor or bilge bracket and deck beam, next to the side plating. This is the element of the transverse framing system which provide shape and strengthening of the side section on the framing body plan.

Aceste elemente sunt rigidizate longitudinal prin intermediul longitu-dinalelor de fund (sudate pe învelișul fundului), prin longitudinale de bordaj (sudate pe învelișul bordajului) și curenți de punte (sudați de învelișul punții).

These elements are longitudinally strengthened by means of bottom fore-and-aft lines (welded on the bottom plating), side fore-and-aft lines (welded on the side plating) and deck stringers (welded on the deck plating)

În cazul când coastele din interpunți și suprastructuri sunt întrerupte la punte capetele lor inferioare se vor prinde cu gusee.

Where the ‘tween deck and superstructure frames are cut at decks, their lower ends are attached by brackets.

În cazul navelor mari se pot întâlni ca elemente de susținere a punții și pontilii de cală cu rol de rigidizare verticală.

On the ships larger in size there might be deck holding elements and hold pillars/stanchions with vertical strengthening role.