Supapele

The Valves

The Valves

1. Arborele cu came
2. Camă
3. Tachet
4. Capăt sferic
5. Tijă împingătoare
6. Şurub de reglaj
7. Culbutor
8. Axul culbutorului
9. Capătul supapei
10. Tija supapei
11. Arcul supapei
12. Ghidul supapei
13. Talerul supapei
14. Scaunul supapei
15. Contrapiuliţă
 

1. Camshaft
2. Cam
3. Follower
4. Ball end
5. Push rod
6. Adjusting screw
7. Rocker arm
8. Rocker arm spindle
9. Valve tip
10. Valve stem
11. Valve spring
12. Valve-stem guide
13. Valve head
14. Valve seat
15. Lock-nut 

Prin dispozitivul de comandă a supapelor înţelegem supapele (de obicei de tipul cu tijă, taler şi scaun conic) şi mecanismul de acţionare a supapelor care într-un motor cu ardere internă introduce aer sau amestec aer-combustibil în cilindrii şi evacuează produsele arderii la colectorul de evacuare. 

By valve driving gear, we mean the valves (usually of poppet type and taper-seat) and the valve-operating mechanism by which an internal combustion engine takes air or a fuel -air mixture into the cylinders and discharges the combustion products to the exhaust.

Principalele caracteristici ale supapelor:

- ele etanşează cilindrul în timpul curselor de comprimare şi activă (detentă).

The main characteristics of valves are:

- they close off the cylinder during the compression and power strokes.

- sunt cât mai mari posibil, pentru a facilita admisia aerului, sau mai mici, în motoarele rapide, din cauza forţelor de inerţie. 

- they are as big as possible to facilitate the air admission, or smaller in high-speed engines due to the inertial forces.

- sunt răcite prin transferarea căldurii mantalei motorului, la cele mai multe prin tija supapei 

- they are cooled by transferring heat to the engine jacket, mostly through the valve stem 

- sunt acţionate de came şi cu închidere prin resort. 

- they are cam-operated and spring-loaded

- curgerea prin motor trebuie să fie stânjenită cât mai puţin posibil. 

- the flow through the engine has to be restricted as little as possible 

- trebuie să satisfacă cererea de etanşare la temperaturi şi presiuni înalte de funcţionare.

- they have to meet the demand for tightness with high operating temperatures and pressures.

The Valves

Mecanismul supapei (fig .2)

1. Arborele cu came
2. Cama supapei de evacuare
3. Tachet cu rolă
4. Rolă
5. Rulment cu ace
6. Capac
7. Inel raclor
8. Capac
9. Tijă împingătoare
10. Inel de cauciuc
11. Ramă
12. Inel de pâslă
13. Bucşă
14. Culbutor
15. Consolă 

Valve gear (fig. 2)

1. Camshaft
2. Exhaust cam
3. Roller guide
4. Roller
5. Needle bearing
6. Cover
7. Scraper ring
8. Cover
9. Push rod
10. Rubber ring
11. Bow
12. Felt ring
13. Bush
14. Rocker arm
15. Bracket 

The Valves

Supapa de evacuare (fig. 3)

1. Carcasa supapei
2. Tija supapei
3. Racord pentru apa de răcire
4. Ecran
5. Talerul supapei
6. Racord pentru apa de răcire
7. Ghidul supapei – partea inferioară
8. Ghidul supapei – partea superioară
9. Tijă de transmisie
10. Şaibă de blocare cu dinţi interiori
11. Arc – interior
12. Arc – exterior
13. Inel de cheie
14. Discul arcului
15. Inel conic în două părţi 

Exhaust valve (fig. 3)

 1. Valve housing
2. Valve spindle
3. Connection for cooling water
4. Shield
5. Valve head
6. Connection for cooling water
7. Spindle guide – lower
8. Spindle guide – upper
9. Pull rod
10. Internal teeth lock washer
11. Spring – internal
12. Spring – external
13. Split ring
14. Spring retainer
15. Conical ring in two parts 

Supapele la motoarele în doi timpi

La motoarele în doi timpi avem: supape de evacuare, supape de lansare (dacă motorul este lansat cu aer), injectoare şi supape de siguranţă. Supapa de admisie este înlocuită prin ferestrele de baleiaj practicate în cămaşa cilindrului. 

Valves in two-stroke engines 

At two-stroke engines we have exhaust valves, starting valves (if the engine is started with compressed air), fuel valves and safety valves. The intake valve is replaced by scavenging ports made in the cylinder liner. 

La motoarele în doi timpi mari supapele sunt dispuse pe chiulasă astfel încât fiecare supapă să poată fi demontată independent de celelalte supape.

In large two-stroke engines the valves are arranged on the cylinder covers so that each valve can be removed independently of the other valves. 

Supapa de lansare este acţionată cu aer şi larg dimensionată pentru a asigura pornirea rapidă. Aceste supape sunt de tipul cu închidere prin resort. Carcasa este din fontă şi supapa este prevăzută cu un piston de ghidare din bronz roşu cu labirint de etanşare. Supapele de lansare sunt acţionate pneumatic prin sertare, câte unul pentru fiecare cilindru. Sertarele sunt acţionate prin came, una reglată pentru “Înainte” şi una pentru “Înapoi” (dacă motorul este reversibil). Aceste came sunt din oţel călit şi fixate demontabil pe axul cu came. 

The starting valve is air-operated and amply dimensioned to ensure a quick start. These valves are of spring-loaded type. The housing is of cast steel, and the valve is provided with a guide piston of gunmetal with labyrinth packing. The starting valves are operated pneumatically through slides, one for each cylinder. The slides are actuated by cams, one set for “Ahead” and one set for “Astern” (if the engine is of reversing type). These cams are made of hardened steel and fitted displaceably on camshaft. 

Injectoarele sunt prevăzute cu tubulatură de admisie şi retur pentru răcirea de către motorină. 

The fuel valves are provided with inlet pipe and return pipe for cooling by diesel oil. 

Supapele de siguranţă sunt de tipul cu închidere prin resort 

The safety valves are of spring loaded-type. 

Supapa de evacuare (fig. 3), care este cea mai mare, este supusă efectelor tempera-turilor înalte şi trebuie proiectate cu atenţie şi fabricată din aliaje metalice. Materialele valvelor trebuie să aibă o excelentă rezistenţă la coroziune şi oxidare pentru a rezista arderii la înaltă temperatură. Acestea trebuie să aibă suficientă rezistenţă la oboseala la temperaturi înalte, rezistenţă la fluaj, pentru a rezista la rupere şi o duritate potrivită pentru a rezista uzurii şi abraziunii. Supapa de evacuare este construită cu tijă din oţel rezistent la căldură Ni-W. 

The exhaust valve (fig. 3), which is the larger in side, is subject to effects of the extreme temperature and must accordingly be most carefully designed and constructed of alloy metals. Valve materials must have excellent corrosion and oxidation resistance properties to resist “burning” at high temperature. They must have sufficient high-temperature fatigue strength and creep resistance to resist failure, and suitable hot hardness to resist wear and abrasion. The exhaust valve is made with spindle of heat-resistant Ni-W steel. 

Carcasa supapei, care este răcită cu apă este făcută din fontă, cu granulaţie mică şi fixată de chiulasă prin prezoane rezistente. 

The valve housing, which is water-cooled, is made of close-grained cast iron and is secured to the cover by means of heavy studs. 

Tijele supapelor de răcire sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie iar pe suprafeţele de etanşare ale talerelor supapele sunt metalizate cu un strat din material rezistent la coroziune şi temperatură - stelit. 

The exhaust valve spindles are provided with protective guards and welded with a layer of corrosion and heat-resistant material of stellite on the sealing faces of the valve heads.  

Mişcarea supapelor de evacuare, care sunt acţionate de camele de evacuare fixate pe arborele cu came, care este transmisă prin intermediu tijelor împingătoare cu role din oţel călit şi culbutoare de oţel. Axul cu came este alcătuit din axe de lungimi potrivite asamblate prin flanşe rezistente. Lagărele sunt metalizate cu material antifricţiune. 

The movement of the exhaust valves, which are operated by exhaust cams fitted on the camshaft, is transmitted through the push rods with hardened steel rollers and rocking levers of steel. The camshaft consists of shafting with suitable length, assembled by means of heavy flanges. The bearings are lined with white metal. 

Axul cu came este condus de arborele cotit printr-un dispozitiv cu lanţ prevăzut cu întinzător.

The camshaft is driven from the crankshaft through a chain drive provided with tightener.  

Supapele la motoarele mici în patru timpi (fig. 1)

La motoarele cu patru timpi avem: supapă de admisie, supapă de evacuare, supape de lansare (dacă motorul este lansat cu aer-comprimat) şi injectoare. 

Valves in small four-stroke engines (fig. 1)

At four-stroke engines we have intake valves, exhaust valves, starting valves (if the engine is started with compressed air) and fuel valves. 

La motoarele în patru timpi supapele sunt de tipul cu tijă şi taler cu deschidere înăuntru, cu talerul supapei şlefuit să se potrivească într-un scaun conic din blocul cilindrilor sau chiulasă. 

In four- stroke engines, the valves are of the inward-opening poppet type, with the valve head ground to fit a conical seat in the cylinder block or cylinder cover.  

Supapele sunt confecţionate de obicei din aliaj inoxidabil (C0.85 Si2.75 Mn0.7 Cr17 Ni1.5 V0.3), ce limitează depunerile care îşi va păstra forma rigidă la temperaturi înalte. Supapele de evacuare sunt câteodată găurite şi umplute parţial (60%) cu sodiu metalic, NaNO3 sau KNO3 pentru a permite o răcire mai eficientă. 

Valves are usually made of a stainless, non-scaling alloy (C0.85 Si2.75 Mn0.7 Cr17 Ni1.5 V0.3) ,that will keep its strengthened shape at high temperature. Exhaust valves are sometimes hollow and partially (60%) filled with metallic sodium, NaNO3 or KNO3 to permit more effective cooling.

Talerul supapei este ţinut închis de către un arc elicoidal comprimat prin intermediul unei tije ce se mişcă în ghidajul supapei. Supapa este larg deschisă prin ridicarea ei de pe scaunul său cu o distanţă egală cu aproximativ 25% din diametrul supapei. 

The valve head is held closed in its seat by a compressed helical spring by means of a cylindrical stem running in the valve guide. The valve is opened wide by lifting it from its seat a distance equal to approximately 25% of the valve diameter.  

Supapele sunt de obicei deschise prin intermediul camelor în formă cu rampă care reduce şocul începând ridicarea cu aproximativ 0.61 m pe secundă chiar şi atunci când jocul supapei variază din timp în timp. 

The valves are usually opened by means of cams shaped with a ramp to reduce the shock by starting the lift at about 0.61 meter per second, even though the tappet clearance varies from time to time. 

Jocul supapei este prevăzut pentru a asigura închiderea strânsă a supapei chiar şi atunci când tija supapei se lungeşte, din cauza expansiunii termice, dispozitivul de comandă al supapelor fiind reglat să aibă un joc când tachetul este în partea cea mai joasă a camei.

The tappet clearance is provided to ensure tight closing of the valve even when the valve stem lengthens from thermal expansion, the valve gear being adjusted to provide some clearance when the follower is on the low part of the cam.

Pe fiecare camă este un dispozitiv de urmărire sau tachet, care poate fi o suprafaţă dreaptă sau uşor convexă, sau o rolă. Tachetul glisează în ghidajul taghetului şi are o uşoară mişcare de rotaţie pentru o ufură mai uniformă.

Riding each cam is a follower (tappet) or valve-lifter, which may be a flat or slightly convex surface, or a roller. The follower slides in a tappet guide and it has a slight rotation motion for a more uniform wear. 

Supapa este deschisă de către forţa aplicată la capătul tijei supapei printr-o legătură mecanică (tijă împingătoare şi culbutor) activată de tachet. 

The valve is opened by force applied to the end of the valve stem through a mechanical linkage (push rod and rocker arm) activated by the cam follower. 

Tija împingătoare este o bară uşoară cu sau un tob cu capetele rotunjite care transmite mişcarea de la tachet la culbutor. Culbutorul este o pârghie oscilantă articulată în apropierea centrului său astfel încât pe măsură ce tija împingătoare ridică un capăt, celălalt capăt apasă tija supapei, deschizând supapa.  

The push rod is a light rod or tube with ball ends, which carries the motion of the cam follower to the rocker arm. The rocker arm is a lever pivoted near its center so that, as the push rod raises one end, the other end depresses the valve stem, opening the valve.