Măsurători pe motor și în compartimentul mașini

Measurements on Engine and in Engine Room

diagram

Măsurători pe motor: Unități

1. Pi, Pmax și Pcomp [bar]
2. Indicația tijei pompei de injecție și reglajul pmax [mm]
3. Temperatura gazelor de evacuare [C°]
4. Temperatura gazelor de evacuare înainte și după turbosuflantă(e) [C°]
5. Presiunea după turbină [mmHg]
6. Presiunea gazelor în colectorul de evacuare [mmHg sau bar]
7. Temperaturile de intrare în turbosuflantă și de ieșire la filtru de admisie [C°]
8. Căderea de presiune pe filtrul de admisie [mmHg sau bar]
9. Căderea de presiune pe răcitorul de aer [mmHg]
10. Temperatura apei la intrarea și ieșirea în/din răcitorul de aer [C°]
11. Presiunea de baleiaj (pbal) [mmHg sau bar]
12. Temperatura aerului de baleiaj [C°]
13. Temperatura aerului de baleiaj înainte de răcitorul de aer [C°]
14. Temperatura aerului de baleiaj după răcitorul de aer [C°]
15. Temperatura apei de răcire la ieșirea din motorul principal [C°]


Measurements on engine: Units

1. Pi, Pmax and Pcomp [bar]
2. Fuel pump index and pmax adjustment index [mm]
3. Exhaust temperature [C°]
4. Exhaust temperature before and after turbocharger(s) [C°]
5. Turbine back pressure [mmHg]
6. Exhaust gas receiver pressure [mmHg or bar]
7. Turbocharger inlet and outlet temperature at inlet filter [C°]

8. Pressure drop across inlet filter [mmHg]
9. Pressure drop across air cooler [mmHg]
10. Air cooler water inlet and outlet temperature [C°]
11. Scavenge air pressure (pscav) [mmHg or bar]
12. Scavenge air temperature [C°]
13. Scavenge air temperature before air cooler [C°]
14. Scavenge air temperature after air cooler [C°]
15. Fresh cooling water outlet temperature from main engine [C°]

Măsurători în compartimentul mașini: Unități

Turația turbosuflantei și motorului [rot/min]
Presiunea uleiului înainte și după filtru [bar]
Temperatura uleiului la intrarea în motor [C°]
Temperatura apei (tehnică) de răcire la intrarea în motorul principal [C°]
Presiunea barometrică [milibar] 

Measurements in engine room: Units

Turbocharger and engine revolutions [rpm]
Fuel oil pressure before and after filter [bar] ]
Fuel oil temperature before engine [C°]
Main engine fresh cooling water inlet temperature, [C°]
Barometric pressure [milibar] 

Pentru să se facă aceste măsurători?

Evaluarea la intervale regulate a funcționării motorului permite detectarea multor probleme și rezolvarea acestora înainte ca acestea să devină critice. De exemplu:
• Presiunea indicată (Pi) și turația motorului [rot/min] pot fi folosite pentru a calcula încărcarea curentă și pentru a afla dacă regimul elicei este “greu”.
• Presiunea indicată (Pi), presiunea maximă (Pmax), presiunea de compresie (Pcomp) și mărimea temperaturii gazelor de evacuare pot fi folosite pentru a stabili starea fiecărui cilindru.
• Indexul pompei de injecție, împreună cu încărcarea curentă a motorului pot fi folosite pentru a stabili starea pistoanelor plonjoare sau a corpului pompei de injecție.
• Presiunea după turbină și căderea de presiune pe răcitorul(le) de aer și filtrul(lor) de admisie al turbosuflantei indică dacă măsurătorile trebuie luate în considerare pe căile de aer sau gaze.
• Presiunea de baleiaj (Pbal), presiunea de compresie (Pcomp), turația turbosuflantei rot/min și temperatura înainte și după turbină permit stabilirea stării turbosuflantei.
Oricum, este important ca toate măsurătorile să se ia in considerare pentru o evaluare corectă a performanțelor motorului. 

Why do these measurements?

Regular performance evaluations enable many problems to be detected and solved before they become critical. For example:

• The indicated pressure (Pi) and the engine speed (rpm) can be used to calculate the actual load and to find out if the propeller is ‘heavy’.
• The indicated pressure (Pi), the maximum pressure (Pmax) the compression pressure (Pcomp) and the exhaust temperature level can be used to judge the individual cylinder condition.
• The fuel pump index together with the actual engine load, can be used to judge the condition of the fuel pump plungers/barrels and suction valves.
• The turbine back pressure and the pressure drop across the air cooler(s) and turbocharger intake filter(s) reveal if measures should be taken regarding the air/gas ways.
• Scavenge air pressure (Pscav), the compression pressure (Pcomp), the turbocharger rpm and the temperature before and after the turbine enable the condition of the turbocharger to be judged.
However, it is important to take all measurements into consideration if a reliable evaluation of the engine performance is to be made.