Filtre

Filters

Filter - Section

1. Corpul filtrului
2. Capac
3. Inel de strângere al capacului
4. Supapă de siguranţă
5. Cep de ventilare pentru poziţia verticală
6. Garnitură
7. Intrare pentru poziţia verticală
8. Scurgere pentru poziţia orizontală
9. Cep de ventilare pentru poziţia orizontală
10. Supapă antiscurgere cu reţinere
11. Elemente filtrante
12. Scurgere pentru poziţia verticală
13. Intrare pentru poziţia orizontală
14. Ieşire 

1. Shell
2. Cover
3. Cover clamping ring
4. Relief valve
5. Vent plug for vertical position
6. Gasket
7. Inlet for vertical position
8. Drain for horizontal position
9. Vent plug for horizontal position
10. Antidrain check valve
11. Filter elements
12. Drain for vertical position
13. Inlet for horizontal position
14. Outlet 

Particulele metalice rezultate prin eroziune, precum şi cele chimice rezultate prin oxidarea lichidului, pot ajunge pe suprafeţele active ale diverselor elemente ale motorului determinând griparea pistoanelor sau lagărelor, uzuri abrazive, discontinuităţi ale peliculelor de ungere, obliterarea supapelor sau distribuitoarelor. De aceea cel mai rezonabil mod de a menţine şi conserva un motor sau un sistem hidraulic de înaltă performanţă este pur şi simplu de a păstra sistemul curat.

Metal particles outcome from erosion and the chemical ones, resulted from the oxidation of liquid, could reach to the active surfaces of different parts of the engine causing stuck pistons or bearings, abrasion, discontinuous lubricating oil films, obstruction of valves and distributors. Therefore the most sensible way to maintain and preserve an engine or a high-performance hydraulic system is simply to keep the system clean.

Pentru a asigura puritatea lichidului, în circuitul hidraulic sunt introduse filtre. Multe tipuri diferite de filtre sunt fabricate pentru a se potrivi cu diferitele tipuri de sisteme hidraulice. Filtrele sunt elemente de siguranţă prin aceea că elimină contaminanţii şi prin aceasta protejează sistemul. Mărimea admisă pentru porii filtrului depinde de jocul minim între perechile de frecare.

In order to ensure the liquid pureness in filters are introduced in the hydraulic circuits. Many different types of filters are manufactured to accommodate the various types of hydraulic systems. Filters are lifelines because they remove contaminants and thus protect the system. The size permitted for the filter pores depends on the minimal clearance between frictional pairs.

Producătorii instalează iniţial filtrele, sitele şi răsuflătoarele. Ei furnizează de asemenea manuale de utilizare cu instrucţiuni precise pentru a asigura o funcţionare fără incidente a componentelor sistemului. Cu toate acestea, particule străine pătrund în sistem de obicei datorită neglijenţei sau întreţinerii necores-punzătoare sau prin uzura normală a componentelor din sistem.

The manufactures originally install the filters, strainers and breathers. They also provide service manuals with precise instructions in order to ensure troublefree operation for the system components. Nevertheless, foreign matter enters the system usually through careless or inadequate maintenance, or through normal wear of the components within the system.

Există trei clase de filtre: mecanice, cu absorbant inactiv şi cu absorbant activ. Filtrele mecanice constau din ecrane sau discuri strâns întrepătrunse. În general elimină numai particulele chiar grosiere insolubile. Filtrele cu absorbanţi inactivi se compun din materiale ca bumbac, sfilaţă, postav, pâslă, hârtie impregnată sau metal poros. Acestea vor elimina particulele mici de tot şi chiar unele tipuri înlătură chiar şi apa şi contaminanţii solubili în apă care se găsesc în sistem. Materialele pentru filtrele cu absorbanţi activi ca de exemplu cărbunele, înlătură particulele prin absorbţie cât şi prin filtrare. Acestea nu sunt folosite ca material filtrant pentru sistemele de ungere sau de injecţie a combustibilului. Acestea sunt, oricum, folosite ca material filtrant pentru sistemele de evacuare.

There are three classes of filters : mechanical, inactive absorbent, and active absorbent. The mechanical filter consists of closely woven metal screens or metal discs. It generally removes only fairly coarse insoluble particles. Inactive absorbent filters are composed of materials such as cotton, yarn, cloth, thick felt, impregnated cellulose paper, or porous metal. They will remove quite small particles and some types even remove water and water-soluble contaminants found in the system. Active absorbent filter materials such as charcoal remove particles by absorption as well by filtering. They are not used as filter material for the lubrication or fuel-injection systems. They are however used as filter material for the exhaust systems.

Există cinci tipuri de filtre folosite la bordul navei: filtre mecanice, filtre cu suprafaţă, filtre de profunzime, filtre cu discuri ambutisate şi filtre centrifugale.

There are five types of filter in use on board of ship: mechanical filters, surface type, deep type, edge type and centrifugal filters.

Filtrele mecanice cum ar fi plasele de sârmă sau sitele previn intrarea în sistem a particulelor străine de dimensiuni mari. Acestea sunt clasificate în funcţie de numărul sitei care este în legătură cu valoarea nominală micrometrică.

Mechanical filters such as inlet screens and strainers prevent large foreign particles from entering the system. They are classified according to a sieve number which relates to micrometer rating.

Elementele filtrante ale filtrelor cu suprafaţă sunt confecţionate din hârtie special tratată. Hârtia este îndoită în convoluţii (încreţituri) şi dispunere cilindrică. Este întărit la interior şi exterior şi este echipat cu un dispozitiv de etanşare la partea superioară şi inferioară. Câteodată se folosesc elemente din hârtie multistrat.

The surface-type filter element is composed of a specially treated cellulose paper. The paper is formed in vertical convolutions (wrinkles) and in a cylindrical pattern. It is reinforced on the inside and outside and is equipped with a seal on the top and bottom. Sometimes multifolded paper elements are used.

Construcţia filtrelor de profunzime este mult diferită de cea a filtrelor cu suprafaţă. Acestea sunt construite dintr-o piesă din material poros, ţesătură de cupru sau un cilindru de bronz format să se potrivească cu carcasa. Acestea pot fi fabricate din bile foarte mici din oţel inoxidabil prinse împreună într-o piesă rigidă. Acest tip de filtru este mai eficient şi are o perioadă de utilizare mai lungă.  

The construction of the deep-type filter is rather different from that of surface filter. They are constructed of a piece of porous woven cooper material or bronze cylinder elements formed to fit the housing. They can also be made of minute stainless steel balls joined as one inflexible piece. This type of filter is more efficient and has a longer service life.

Filtrele din tablă ambutisată sunt utilizate ca filtre primare pentru sistemele de ungere şi combustibil de alimentare; în aceste sisteme multe discuri de cupru, bronz, hârtie sau oţel sunt fixate de un tub central. Tubul central acţionează ca o linie hidraulică şi direcţionează uleiul spre orificiul de ieşire. Unele din aceste filtre au în plus facilitatea unui curăţător automat sau acţionat manual pentru curăţarea părţii exterioare a discului. Aceasta, desigur, ajută la prelungirea duratei de utilizare a filtrului.

The edge-types filters are used as primary filters for lubricating and fuel-injection systems where many cooper, bronze, paper, or steel disks are positioned over the center tube. The tube acts as a hidraulic line and directs oil to the outlet port. Some edge-type filters have an extra automatic or a hand-operated scraper for cleaning the outside of the disk. This, of course, helps to extend the life of the filter.

Filtrele centrifugale sunt utilizate la unele mecanisme cu mişcare de rotaţie. Prin rotirea lichidului suspensiile solide cu densitate mai mare sunt proiectate pe pereţii filtrului, unde formează o peliculă densă, cu aspect bituminos, prin amestecarea cu aditivii din lichid. 

Centrifugal filters are used at some mechanisms with rotary motion. By rotating the liquid, the solid suspensions with high density are projected to the filters walls where they form a dense film, with a bituminous appearance, by joining the additives from the liquid.

În ceea ce priveşte construcţia unui filtru (fig .1), elementul filtrant este încapsulat într-o carcasă. Inelele “O” sau garniturile separă lichidul filtrat de cel nefiltrat. Lichidul intră în apropierea părţii superioare a carcasei sau, în cazul filtrelor înşurubate, acesta intră pe la placa fixă şi curge spre zona de ieşire a elementului filtrant. Presiunea din sistem forţează lichidul prin elementul de filtrare în zona centrală. Lichidul filtrat trece prin orificiul central şi mai departe prin cel de ieşire. Unele construcţii de filtre încorporează o supapă antiscurgere cu reţinere pentru a preveni scurgerea lichidului din vas când motoarele s-au oprit. Aceasta asigură presiunea uleiului sau combustibilului, imediat după repornire. Unele filtre de ulei cu curgere continuă au fie o valvă de ocolire încorporată fie o valvă de ocolire care e montată separat. Scopul acestei valvule de ocolire este de a conduce uleiul pe o cale ocolitoare, asigurând lubrifiant în sistem chiar şi în cazul când elementul filtrant devine încărcat.ort gaze naturale;
- Navă pentru transport substanţe chimice 

Regardless of the design of a filter (fig .1), the filter element is sealed in a housing. “O” rings or gaskets separate the filtered from the unfiltered liquid. Liquid enters near the top of the filter housing or, with screw-on type oil or fuel filter, it enters via the adapter plate and flows into the outer area of the filter element. The system pressure forces the liquid through the filter element into the center area. Filtered liquid then passes through the center and on to the outlet port. Some filter designs incorporate an antidrain check valve to prevent fluid from draining from the filter bow when the engine is stopped. This ensures instant oil or fuel pressure when restarting. Some oil filters have either a built-in bypass valve or a bypass valve which is mounted separately. The purpose of the bypass valve is to bypass oil ensuring the lubricant to the system in the event that the filter element becomes plugged.

Pentru curăţirea filtrelor de ulei sau combustibil, trebuie făcute următoarele operaţii:

• pentru început înlăturaţi capacul

For cleaning the lubricating or fuel oil filters the following operations should be made:

• first remove the filter cover

• apoi scoateţi elementul filtrant 

• then extract the filtering element

• apoi spălaţi elementul cu tricloretilenă, tricloretan sau alt solvent creând un curent de fluid în sens invers sensului de circulaţie al combustibilului sau uleiului; dacă elementul filtrant este din hârtie sau fibre textile se va înlocui

• then wash the element with threechlorethylene, threechlorethane or other solvent by creating a liquid flow in reverse to natural flow direction of lubricating or fuel oil; if the filtering element is made of paper or textiles it will be removed

• după aceea filtrul trebuie suflat cu aer comprimat în sens invers circulaţiei uleiului sau combustibilului, pentru înlăturarea particulelor solide. 

• after that the filter should be blown with compressed air in reverse sense to natural flow direction of lubricating or fuel oil, for removing the solid particles

• apoi verificaţi suprafeţele de etanşare şi curăţaţi-le 

• then check the sealing surfaces and clean-them

• apoi verificaţi garnitura sau inelele “O”, iar dacă sunt uzate înlocuiţi-le

• after that check the gasket or O-rings and if damaged remove them

• apoi introduceţi elementul filtrant

• then insert the filtering element;

• potriviţi garnitura 

• fit the gasket

• puneţi capacul şi strângeţi şuruburile

• put on the cover and screw the bolts

• în final verificaţi etanşarea.

• in the end check the insulation.

Construcţia filtrelor:

Filter construction :

Marine Small Size Water Strainer

Filtru de apă naval de dimensiuni reduse
(fig .2):
1. Corp
2. Capac
3. Jugul capacului
4. Şurubul jugului
5. Cep
6. Placă filtrantă
7. Inel de etanşare cu secţiune circulară
8. Garnitură
9. Şurubul jugului 

Marine Small Size Water Strainer
(fig .2):
1. Body
2. Cover
3. Yoke of cover
4. Bolt of yoke
5. Plug
6. Strainer plate
7. O ring
8. Gasket
9. Bolt of yoke 

Marine Small Size Duplex Oil Strainer

Filtru de ulei naval dublu, de dimensiuni reduse (fig .3)

1. Corp
2. Capac
3. Presgarnitură, bucşă de presare a garniturii
4. Cep de robinet
5. Mâner
6. Cilindru filtrant
7. Sită metalică
8. Mânerul şi suportul cilindrului filtrant
9. Jugul capacului
10. Şurub al jugului
11. Şurub de blocare supapă de aerisire
12. Bilă
13. Şurub fără cap
14. Opritor
15. Şurub cu cap hexagonal
16. Prezon şi piuliţă
17. Cep filetat
18. Inel de etanşare cu secţiune circulară
19. Inel de etanşare cu secţiune circulară
20. Garnitură
21. Şurub al jugului 

Marine Small Size Duplex Oil Strainer (fig. 3)

1. Body
2. Cover
3. Packing gland
4. Cock plug
5. Handle
6. Strainer cylinder
7. Gauze wire
8. Handle and strainer cylinder holder
9. Yoke of cover
10. Yoke bolt
11. Air valve keep bolt
12. Ball
13. Machine screw
14. Stopper
15. Hexagon head bolt
16. Bolt and nut
17. Screw plug
18. O ring
19. O ring
20. Gasket
21. Yoke bolt 

Marine Steel Plate Simplex Oil Strainer

Filtru naval simplu cu plăci de oţel (fig. 4)

1. Corp
2. Placă de fund
3. Reazemul plăcii despărţitoare
4. Flanşa superioară
5. Tubulatura de intrare şi ieşire
6. Flanşe de intrare şi ieşire
7. Piesă pentru montarea şurubului articulat
8. Picior
9. Ghidul cilindrului filtrant
10. Orificiu de golire
11. Capac
12. Nervură
13. Ansamblu pentru ridicarea capacului
14. Ramă
15. Orificiu de aerisire
16. Şurub articulat
17. Ştift
18. Piuliţă hexagonală
19. Şaibă
20. Şaibă
21. Şplint, cui spintecat
22. Cep
23. Cep
24. Garnitură
25. Garnitură
26. Ştift de fixare
27. Inel de etanşare cu secţiune circulară
28. Mânerul şi suportul cilindrului filtrant
29. Suportul cilindrului filtrant
30. Şurub de strângere a cilindrului filtrant
31. Piuliţă hexagonală
32. Magnet
33. Suportul magnetului
34. Suportul cilindrului filtrant
35. Placă despărţitoare
36. Placa superioară a cilindrului filtrant interior
37. Placa de fund a filtrului
38. Cilindru filtrant exterior
39. Cilindru filtrant interior
40. Sita metalică exterioară
41. Sita metalică interioară
48. Şurub cu ochi 

Marine Steel Plate Simplex Oil Strainer (fig. 4)

1. Body
2. Bottom plate
3. Partition plate seat
4. Upper flange
5. Inlet & outlet pipes
6. Inlet & outlet flanges
7. Swing bolt mounting piece
8. Pedestal
9. Strainer cylinder guide
10. Drain hole
11. Cover
12. Rib
13. Cover lifting mount
14. Frame planking
15. Air vent hole
16. Swing bolt
17. Pin
18. Hexagon nut
19. Washer
20. Washer
21. Split pin
22. Plug
23. Plug
24. Gasket
25. Gasket
26. Set bolt
27. O ring
28. Strainer cylinder handle and holder
29. Strainer cylinder holder
30. Strainer cylinder tightening bolt
31. Hexagon nut
32. Magnet
33. Magnet holding piece
34. Strainer cylinder holder
35. Partition plate
36. Internal strainer cylinder top plate
37. Strainer bottom plate
38. External strainer cylinder
39. Internal strainer cylinder
40. External wire gauze
41. Internal wire gauze
48. Eye bolt